بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان ( سنندج-کلاترزان ) در مورد سرکوب تجمع صنفی معلمان مریوان

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی معلمان کردستان ( سنندج-کلاترزان )

تاریخ صدور: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

بەنام خداوند جان و خرد

انجمن صنفی معلمان کردستان ( سنندج-کلاترزان )

“ی” وەکوو یەکیەتی
یەکگرتن و یارمەتی

📌تشکل‌های مستقل فرهنگیان، مردم شریف و آگاە
چنانچە مستحضرید طبق فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، روز یازدهم اردیبهشت و همزمان با روز جهانی #کارگر در سراسر کشور تجمع اعتراضی معلمان ( نسبت بە عدم آزادی همکاران زندانی، اجرا نکردن رتبەبندی و همسان سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان، بە حاشیە رفتن اصل ٣٠ قانون اساسی و تحصیل رایگان و پایان دادن بە پروندە سازی و احضار فعالین صنفی) شکل گرفت، اما گویا جریان سرکوب از همان ابتدا عزم خود را جزم کردە بود کە با مشت آهنین با اهل قلم، معلمان و فعالان صنفی برخورد کند تا با خیال واهی خود جنبش حق‌طلبانە و عدالت‌خواهانە معلمان را مقهور حرکات قرون وسطایی خود نماید. برای دستیابی بە این هدف شوم ضد منافع و حقوق اساسی مردم از همان ابتدا شروع بە بگیر و ببند گستردە در سراسر کشور نمودند تا از برگزاری تجمع قانونی معلمان جلوگیری کنند، برای این منظور بیشترین فشار را بر تشکلهایی وارد کردند کە سالهاست در جهت تقویت جامعە مدنی و ایجاد فضایی بدون تنش و با تمسک بە اصول قانونی فعالیت می‌کنند و از این جهت در سطح کشور دارای جایگاە قابل احترامی هستند.

تشکل صنفی معلمان کردستان شاخە #مریوان یکی از این تشکل‌های باسابقە، پیشرو و برآمدە از دل جامعە فرهنگیان این شهر است کە خود الگویی از کنشگری صنفی و قانونی است.

جریان ضد مدنیت و مایل بە سرکوب بر اساس خوابی آشفتە و کابوسی از دل تاریک تاریخ با گسیل همە رقم نیرو دست بەکار شدند و فضای سبز و بهاری اندیشە را در جلو آموزش و پرورش این شهر “ٚبوران”ی “بهمن”ی در بر گرفت، غافل از اینکە طبیعیت دیار بلوط الفتی دیرینە با سبزی و خرمی، زندگی و سرزندگی دارد و چون کوە “کورەمیانە” استوار است و چون “کۆسالان” سرفراز و هیچگاە اسیر و دربند توحش نخواهد شد.
معلمان در دو دهە اخیر یکی از تاثیرگذارترین جنبشها برای تقویت فرهنگ پرسش و مطالبەگری و نقد حاکمیت بە شیوەای دموکراتیک و قانونمند بودەاند، ولی گویا عدەای را سر سازگاری با تمدن نیست و می‌خواهند فضا را بە سوی تهدید،ارعاب و خشونت ببرند. فضایی کە جز شر هیچ خیری برای عموم در آن نیست ولی بە طور قطع منافعی برای سرکوبران و غارتگران درپی دارد، و تعجب ما معلمین از مسئولان قضایی و عدلیە مملکت است کە چگونە میدان را برای میدان‌داری این قانون شکنان خالی کردەاند و در آستانە عید روزە سکوت گرفتەاند؟!!
ما ضمن اینکە می‌خواهیم قوە قضائیە با قانون شکنان برخورد کند از معلمان عزیز مریوان خصوصا گروە اندیشمند و فعال روانشناسی و مشاورە این شهر می‌خواهیم بر حسب وظیفە معلمی خود کلاسهایی تربیتی جهت تقویت منش و اخلاق انسانی برای هجوم کنندگان بە معلمین، فحاشان و هتاکان بە خانم‌ها تشکیل دهند، چون خود این ضاربان و هتاکان و خانوادەهایشان در معرض آسیب جدی ناشی از این رفتارها قرار دارند.

📌انجمن صنفی معلمان کردستان شاخە #سنندجکلاترزان ضمن حمایت قاطع از همکاران خود در شهرستان مریوان از مسئولین انتظار دارد هرچە سریعتر زمینە آزادی دو معلم شریف آقایان #اسکندرلطفی و #مسعود_نیکخواە را فراهم کردە و آمران و عاملان حملە بە معلمان را بر اساس قانون بە دادگاە معرفی کنند.

📌همچنین اعلام می‌داریم در صورت عدم رسیدگی بە خواستەها، بر اساس اصول قانون اساسی و مشی مدنی خود اقدام مقتضی همگام با دیگر تشکل‌ها خواهیم داشت.

انجمن صنفی معلمان کردستان(سنندج-کلاترزان)

١٤٠١/٢/١۳

منبع

تصویر بیانیه