اعتراض انجمن صنفی معلمان کردستان بە اجرای حکم تبعید فعال صنفی معلمان سنندج آقای لقمان افضلی

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی معلمان کردستان

تاریخ صدور:  ۱۲ اسفند ۱۴۰۱


بەنام آز
ادی

   اخیرا حکم ناعادلانە و سفارشی‌ای که هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش کوردستان علیه همکار محترم آقای #لقمان_افضلی از فعالین شناختە شدە شهرستان سنندج صادر کرده بود، اجرا شده و آقای افضلی از اسفند ۱۴۰۱ بە مدت ٢ سال بە شهرستان اردبیل تبعید شده است.
    احکامی کە در کشور علیە فعالین صنفی صادر شدە نشان می‌دهد نە تنها هدف هیات‌های تخلفات، رسیدگی عادلانە بە تخلف اداری کارکنان نیست بلکە نوعی تقسیم کار با نهادهای خارج از آموزش و پرورش است تا بیشترین فشار را بر فعالین و خانوادەهای آنان وارد کنند و این فشارها را در ابعاد مختلف گسترش دهند. هیات‌های تخلفات نقش بازوهای اجرایی نهادهای خارج از این ادارە را بر عهدە گرفتەاند.
    نگاهی بە چگونگی محکومیت و زمان اجرای آن (دو هفته مانده به آغاز سال نو) نشان‌ می‌دهد کە هدف، تنها اعمال فشار مضاعف بر فعالین صنفی و خانوادەهای آنان است تا آنها را از ادامە فعالیت حق‌خواهانە منصرف کنند و سکوت و سکونی مرگبار بر آموزش و پرورش حاکم کنند طوری کە آنرا از تحرک و پویایی بازدارند و رابطەای یک طرفە و استبدادگونە ایجاد کنند کە معلمان، مجریان گوش‌بە‌فرمان و بی‌ارادە فرامین بالادستان شوند و اینان نیز مزد خود را با کسب ارتقاء در پست‌های پوسیدە و کذایی بگیرند و چند صباحی قبای گشاد امر و نهی بپوشند.

   انجمن صنفی معلمان کوردستان ضمن محکوم نمودن این حکم ناعادلانە، بیان می‌دارد کە هیچ ارادەای نمی‌تواند مانع فعالیت‌های قانونی، صنفی، عام‌المنفعە و دلسوزانە معلمان شود و اعلام می‌دارد بکار بردن واژەها و مفاهیمی چون “تغییر محل جغرافیایی خدمت” بجای واژە “تبعید” در حکم آقای #لقمان_افضلی چیزی از شرمندگی شما در برابر جامعە معلمان نمی‌کاهد. و صراحتا اعلام می‌کنیم که هیئت تخلفات اداری آموزش و پرورش کردستان، مسولان اداره کل و ناحیه۲ سنندج مسئول هرنوع مشکل احتمالی خواهند بود کە در ایام تبعید برای ایشان پیش بیاید.

انجمن صنفی معلمان کوردستان (سنندج و کلاترزان – مریوان و سروآباد – سقز و زیویە – بیجار – دیواندرە)

اسفند ماە ١٤٠١

منبع

تصویر بیانیه