پیام معلمان شاغل و بازنشسته شهرستانهای ممسنی و رستم

تشکل صادر کننده: جمعی از معلمان شاغل و بازنشسته شهرستانهای ممسنی و رستم

تاریخ صدور: ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

من معلم‌ با تجمع و مطالبه گری در امر آموزش ، دارم‌ از حقوق تک تک افراد جامعه دفاع میکنم و جامعه ی من باید متوجه غایت مطالبات من باشه.
آموزش درست وکارآمد
یعنی؛
بزه کاری کمتر
یعنی؛
امنیت‌اجتماعی بیشتر
یعنی؛
دردسر پلیس، کمتر
زندان،کمتر
هزینه ی اجتماعی،کمتر
یعنی ؛
نیروی سالم تر و کار بیشتر
یعنی ؛ اقتصاد سالمتر و بهتر

یعنی نسلی بهتر
یعنی پیشرفت بیشتر
یعنی توسعه ی پایدارتر
یعنی آینده ای روشنتر

یعنی میهنی آبادتر

🔸میعادگاه معلمان ممسنی و رستم
🔸مکان : اداره آموزش و پرورش ممسنی
🔸زمان : پنج شنبه یکم اردیبهشت ساعت ۱۰ صبح

جمعی از معلمان شاغل و بازنشسته شهرستانهای ممسنی و رستم

انجمن صنفی معلمان فارس

منبع

تصویر بیانیه