پشتیبانی نهادهای صنفی معلمان در شهرهای مختلف از تجمع سراسری اول اردیبهشت

بیانیه انجمن صنفی معلمان فارس در حمایت از فراخوان تجمع سراسری یکم اردیبهشت ماه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

حمایت انجمن صنفی معلمان کردستان( سنندج – کلاترزان) از فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

بیانیه حمایتی بازنشستگان دانشسرایی مهرماه ۱۴۰۰ فارس از تجمع روز پنج شنبه یکم اردیبهشت

پیام معلمان شاغل و بازنشسته شهرستانهای ممسنی و رستم

بیانیه کانون صنفی فرهنگیان یزد در همراهی از فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان کشور

اعلام پشتیبانی کانون صنفی فرهنگیان کرمان از فراخوان شورای هماهنگی