تسلیت نامه انجمن صنفی فرهنگیان اسلام‌آباد غرب درمورد حادثه متروپل آبادان ویران شده

تشکل صادر کننده: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

تاریخ صدور: ۵ خرداد ۱۴۰۱

به نام ایزد

تسلیت نامه حادثه متروپل آبادان ویران شده

گویا حادثه و غم، ماتم و اندوه، بدیمنی و بدشگونی با سرنوشت و سرشت مردمان این سرزمین عجین گشته.
هر روزمان در حسرت دیروز و هراس امروزمان از در پیش بودن فردا.
و آوار نا امیدی و یاس است که فرو می ریزد ستون های لرزان امید را.
تا کی باید این مردم نجیب و رنجدیده، با جان خویش تاوان رابطه و رانت و واسطه و بدمدیریتی و بی مدیریتی را بدهند، مگر دیگر نایی مانده، تا در نی بیداد، فریاد دادخواهی را سر دهند.
ما معلمین، همدردان و همنوایان بینوایان این سامان، خود را شریک غم های جانفرسای مردم مصیبت زده آبادان دانسته و یاد و خاطره آن شادروانان بخصوص همکار فقیدمان، معلم سرفراز جناب #صیداوی را گرامی می داریم.

انجمن صنفی فرهنگیان اسلام‌آبادغرب

منبع

تصویر بیانیه