بیانیه نهادهای صنفی معلمان در خصوص بازداشت سارا سیاهپور

بیانیه کانون صنفی معلمان خوزستان در خصوص بازداشت غیر قانونی فعال صنفی سرکار خانم ساراسیاهپور

بیانیه انجمن صنفی معلمان فارس در محکومیت دستگیری و بازداشت ساراسیاهپور 

بیانیه چالش صنفی فرهنگیان ایران و فعالان صنفی سراسر کشور

بیانیه کانون صنفی معلمان استان بوشهر در حمایت از سارا سیاهپور

 بیانیه‌ی کانون صنفی معلمان ایران (تهران) پیرامون بازداشت سارا سیاهپور فعال صنفی سرشناس و نیک نام