بیانیه انجمن فرهنگیان هرسین در مرگ دردناک مهسا ( ژینا) امینی

تشکل صادر کننده: انجمن فرهنگیان هرسین

تاریخ صدور: ۲۶ شهریور ۱۴۰۱

بیانیه انجمن فرهنگیان هرسین در مرگ دردناک #مهسا ( ژینا) امینی .

بین شما کدام
          بگویید ؟
بین شما کدام
    صیقل می دهد
                 سلاح آبایی را
 برای
روز
    انتقام ؟؟

« اگر خدا نباشد ، همه چیز مجاز است »

سرمایه داری و خشونت ، دو امری که
محکومند خود را نابود سازند،دست در
دست ارتجاع ، اصلی ترین نیروی چار
چوب شکن معاصر ( زنان) را نشانه رفته
و به صورتی ارادی انتقام نامرادی ها و
شکست های خویش را از آنان می ستاند.

تبعیض و ستم مضاعفی که علیه زنان
روا می دارند ، محصول تفکری است
که به زن جز « کالا» برای انباشت
سرمایه نگاه نمی کند!!

آنگاه که زنان با آگاهی از زیست سراسر
نا برابر خویش رویکردی انقلابی از حق
زیستن ، بدون هر اجبار و محدودیتی
انتخاب و ارائه می دهند ، تن قدرت به
لرزه می آید و چون بدیلی ندارد ، به
ارتجاعی ترین و خشونت بارترین راه
ممکن ، ارشاد !!!! آنگاه کشتن روی
می آورد.

#ژینا ( زندگی ، زندگی بخش ، زن
پیروز ؛ به زبان کردی) ، مرگ ژینا را
ناجوانمردانه رقم زدید !!
 شما زندگی را کشتید ، شما زن پیروز
را بر نمی تابید .

اما چنین نیست ، # ژینا ، نماد یک انسان
هستی بخش و ساختار شکن آگاه است
که توسط جامعه زنان ایرانی باز تولید
خواهد شد.
#ژینا ، راه حضور، راه ماندن، راه برون
رفت از این فضای مسموم قرون وسطایی
را به همه نمایاند.

#ژینا، به همه آموخت که :
ساختن جهانی بدون تبعیض ممکن است.
جهانی که در آن زن « کالا» نیست ، زن
برده و بنده ی تفکر مردسالار خشونت
آفرین جهان روبه مرگ سرمایه ، خشونت
و ارتجاع نیست.

این رویه زن ستیز و زندگی کش شما
تحت لوای هر نام و مجوزی محکوم به
شکست است.

آزادی خود ، خویشتن را باز می آفریند.

# انجمن فرهنگیان هرسین

بیست و ششم شهریور ماه ۱۴۰۱

منبع

تصویر بیانیه