شادباش نامه انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب

⭕️ به نام دادار دادگر

اولین مرتبت عشق
تر دامنی است
و
مردان باران دیده را
سودایی از باران نیست
طوفان را ماهیان ریز
می گریزاند
نهنگان را امواج
بازیچه است

میله های پولادین و سرد سلول های بد شگون مرام بداندیشی، تاب نیاوردند در برابر اراده و همت و نیک اندیشی پیشگامان مهر و خرد و هنر، و نرم شدند و فرو ریختند و زیبایی های آنسوی دیوار بلند و سیاه را، باز سپردند به رهروان آزادی و آزادگی اندیشان.

مسعودنیکخواه و #شعبانمحمدی، آزادی را که ثمره آزادگی تان بود، شادباش می گوییم و ایامی فرخنده و همایون را برایتان آرزومندیم.

انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب همگام با کانون ها و انجمن های صنفی و فرهنگیان شاغل و بازنشسته سراسر کشور بار دیگر با حمایت از فعالیت ها و اندیشه های والای معلمان مطالبه گر قانونخواه ایران زمین، بازگشت همکاران در بندمان به آغوش خانواده هایشان را خواستار بوده و مسرت و تبریک خود را به مناسبت آزادی مسعود نیکخواه و شعبان محمدی اعلام می نماید، و یقین دارد عدالت جاری و ساری خواهد شد.

انجمن صنفی فرهنگیان اسلام‌آبادغرب