نامه دکتر بازیل از معلمین مدرسه دارالفنون مبنی بر شکایت از اقدام هیات وزرا در کاهش مواجب خود

صادر کننده: دکتر بازیل از معلمین مدرسه دارالفنون

تاریخ صدور: حدود ۱۲۸۰

متن دست نویس نامه در پیوست در دسترس است

منبع

تصویر بیانیه