لیست معلمان و کارکنان مدرسه دارالفنون به همراه میزان حقوق، نوع استخدام و …

صادر کننده: مدرسه دارالفنون

تاریخ صدور: بعد از سال ۱۳۰۰

متن دست نویس نامه در پیوست در دسترس است

لیست معلمان و کارکنان مدرسه دارالفنون به همراه میزان حقوق، نوع استخدام و …

منبع

تصویر بیانیه