قدردانی کانون‌های صنفی از شرکت معلمان در تجمع ۱ اردیبهشت

تشکل صادر کننده: کانونهای صنفی معلمان

تاریخ صدور:۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

تقدیر و تشکر انجمن صنفی معلمان فارس از حضور همکاران مطالبه گر در تجمع یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

قدردانی کانون صنفی معلمان بوشهر از شرکت معلمان در تجمع اول اردیبهشت