شادباش نامه انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب به مناسبت آزادی کاک سوران

به نام ایزد یکتا

سوران، سوار سرفراز
سوار بر توسن یال افشان غرور
می آید از ستیغ قله های افتخار
در اهتزاز است
بیرق سرداری
آنگاه که می خرامد
با غرور
آرام و استوار
پیشاپیش سربداران
هم‌نوا با یاران دبستانی
می خواند نغمه ی یار دبستانی من

انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب، رهایی پر افتخار سوران، معلم آزاده آموز ملک ادب و استقامت را، به تمامی فرهنگیان فرهنگ آموز و فرهیختگان مصلحت آویز شاد باش می گوید. و چشم به شفق امید دوخته ایم تا در فردای روشنایی ها یاران دربند مان، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، مسعود نیکخواه، محمد حبیبی، شعبان محمدی و سایر آموزگاران خرد و دانایی را پیروزمندانه در فضایی آزاد و بر سفر آزاده اندیشی، شادمانه در آغوش کشیم.

انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب

۲۸ مرداد ۱۴۰۱

منبع