حمایت تشکل‌های صنفی معلمان از فراخوان شورای هماهنگی برای تجمع روز ۲۶ خرداد

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی معلمان کردستان (دیواندره، مریوان و سروآباد، بیجار، سقز و زیویه، سنندج و کلاترزان)

تاریخ صدور: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

” سرکوب، بازداشت، سناریو سازی و پرونده‌سازی های فله ای سیاست شکست خورده‌ای در برابر مطالبات برحق معلمان، کارگران، بازنشستگان و اعتراضات جان به لب رسیده‌ی ملت است! “
در شرایطی که زیر بار شدیدترین نرخ تورم و گرانی افسار گسیخته هستیم، دولت عامدانه و به طور سیستماتیک سونامی افزایش قیمت‌ها را به بهانه جراحی اقتصادی، که هدفی جز اخذ مالیات های پنهان و سرسام‌آور نداشتە و معیشت مردم را بە مخاطرە انداختە، رقم زده است.
ما فرهنگیان سال‌هاست زیر خط فقر بودن را تجربه می‌کنیم و برای برخورداری از معیشت مناسب و آبرومندانه تلاش می‌کنیم، در کنار تلاش برای معیشت در شأن و درخور ؛ برای عدالت آموزشی، اجرای اصل ٣٠ قانون اساسی و ده‌ها اصل قانونی اجرا نشده و معطل مانده فریاد برآوردیم و تا حصول اهداف مردم محور، بر مسیر مطالبەگری راسخ خواهیم ماند. ما معلمان برای رسیدن به موارد ذکر شده از روش‌های گوناگون و بە اصطلاح آقایان” قانونی ” چون نامه‌نگاری، مذاکره و گفتگو استفاده نمودیم اما متأسفانه مسولان نسبت به آن بی توجه بوده و سیاست انکار، ندیدن، نشنیدن و درِبستە را در پیش گرفتند و تا کنون هیچ پاسخ قانع کننده را به جامعه فرهنگیان نداده اند. بنابراین ما فرهنگیان مجبور شده‌ایم علی‌رغم میل باطنی خود از روش‌های قانونی دیگری چون تحصن و تجمع بر اساس اصول ٢٦ و ٢٧ قانون اساسی جهت پیگیری مطالبات خود استفاده کنیم. اما پیداست در بر همان پاشنە قبلی می چرخد وباز مسولان خود را به خواب زده‌ و صدای روای ما را نمی شنوند یا عمدا از شنیدن آن اجتناب می ورزند و به جای پاسخگویی سیاست غلط، ناکارآمد و بارها امتحان شدە “پاک کردن صورت مسئلە ” را در پیش گرفتەاند با این خیال واهی که می توانند اهداف جنبش معلمان را از ذهن جامعە پاک کنند، اما بایست بدانند کە این جنبش رسوخ کردە در اذهان شهروندان متکی و قائم به شخص نیست که با زندانی کردن دوستان و همکارانمان متوقف گردد بلکه این جنبش برخاسته از بطن جامعه فرهنگیان و نفع جمعی ملت است و سرکوب و پاک نخواهد شد.
اخیرا در اقدامی نخ نما و غیرقانونی صدا و سیما و روزنامه‌ی کیهان اقدام به نشر اکاذیب نموده و با سناریوسازی کذایی سعی در مخدوش نمودن چهره‌ی همکاران کنشگر و فعال شورا و انجمن صنفی معلمان کردستان، داشتند کە خوشبختانە نە تنها به اهداف شوم خود نرسیدند بلکه همکاران دربندمان بیشتر از گذشتە در میان جامعە فرهنگی، دانش آموزان و اولیای آنها محبوبیت پیدا کردند و حقانیت مطالبەگریشان بر همگان عیان شد. این اقدام نابخردانە کە ناشی از کینەورزی کیهان و صدا و سیما بە نسبت حرکتهای مدنی و قانونی معلمان است بە چالشی بزرگ برای قوە قضائیە تبدیل شدە چون قبل از برگزاری دادگاە این رسانەها اقدام بە جرم انگاری یک دیدار عادی نمودند کە این خود در تضاد با اصل ۳۷ قانون اساسی است.
جامعه فرهنگی نه تنها از مسیر مطالبه‌گری و عدالتخواهی بازنمی نماند بلکه مصرتر و جسورانەتر از قبل مسیر را ادامه خواهد داد.

ما تشکل‌های صنفی معلمان استان کردستان، حمایت قاطع خود را از فراخوان شورای هماهنگی که در آن فرهنگیان را به تجمع در ٢٦ خرداد ١٤٠١ فراخواندە، اعلام نموده و از همه‌ی فرهنگیان ایران بخصوص فرهنگیان کردستان درخواست می‌نماییم که در روز پنجشنبه ٢٦ خردادماه ١٤٠١ ساعت ١٠ صبح در محل‌های تعیین شده توسط شورای هماهنگی جهت اعتراض به وضع موجود گرد هم آمده و صدای عدالتخواهی خود را به گوش مسولان برسانند. شاید این بار مسولان از خواب زمستانی بیدار شوند.

انجمن صنفی معلمان کردستان (دیواندره، مریوان و سروآباد، بیجار، سقز و زیویه، سنندج و کلاترزان)
٢٣ خردادماه ١٤٠١

منبع

تصویر بیانیه

بیانیه حمایتی انجمن فرهنگیان هرسین از فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

اطلاعیه کانون صنفی فرهنگیان گیلان پیرامون تجمع ۲۶ خرداد

بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در حمایت از فراخوان اعتراضی مطالبه گری ۲۶ خرداد ۱۴۰۱