تصویبنامه هیات وزرا در مورد پرداخت حقوق معوقه دکتر کاشه از معلمین مدرسه دارالفنون

صادر کننده: دکتر بازیل از معلمین مدرسه دارالفنون

تاریخ صدور: ۱۲۹۹

متن دست نویس نامه در پیوست در دسترس است

منبع

تصویر بیانیه