بیانیە نوروزی انجمن صنفی معلمان کردستان (سنندج-کلاترزان)

تشکل صادر کننده: کانون صنفی معلمان ایران ( تهران)

تاریخ صدور: ۱ فروردین ۱۴۰۱

بەنام خداوند جان و خرد

ئەو ڕەنگە سوورە بوو کە لە ئاسۆی بڵندی کورد
موژدەی بەیانی بۆ گەلی دوور و نیزیک ئەبرد

ما هر سالە در حالی بە پیشواز بهار و سال نو می‌رویم کە غم سنگینی از تراژیک‌ترین رویداد بعد از جنگ جهانی دوم را بر دل داریم، غم روزهایی کە در چند ساعت شهری پر از جنب و جوش،زندگی و سرزندگی خاموش شد و پاهای کودکانە هزاران کودک از حرکت باز ایستاد، آرزوهای هزاران دختر و پسر دم بخت با بوی سیب، بدون آنکە جرمی مرتکب شوند و سیبی از باغ خدایگان چیدە باشند بە زیر خاک رفت و دردناک تر از آن سکوت شرمگین جهانیان در برابر این قساوت بود کە منافع اقتصادیشان بر حرمت و کرامت انسانی چربید. نسیم دشت ” شارەزوور و حلبچە” و خروش رودخانە “ٚسیروان” هنوز هم پرپر شدن لالەهای سرخ را برای تاریخ و نسلهای بعد روایت می‌کنند و بە ما می‌گویند این واقعیت زیست جهان مردمی است کە هرچند نوروزش هم گاهی خونین بودە و غمهایش بیشتر از شادیهایش، اما با آغاز سال نو و روشن کردن آتش پیام عشق، زندگی و پیروزی سر می‌دهد و با پایکوبی مهر بودن خود را بر سرزمینش حک می‌کند و با هر پایی کە بر زمین می‌کوبد می‌گوید: “هەر دیکتاتۆر تێدەشکێ- هەر گەلن ڕزگار دەبن”

ما در حالی بە پیشواز بهار می‌رویم کە در سایە بی تدبیری مسئولان کرونا همچون سال پیش جانهای عزیزی را از ما گرفت و از جامعە معلمی نیز دهها همکار رخ در خاک کشیدند کە می‌شد با تدبیر درست و تصمیم‌های عقلانی، تخصصی و خالی از غرض جلو بسیاری از آن مرگ و میرها را گرفت.

ما در حالی بە پیشواز بهار می‌رویم کە بیشتر از سە ملیون کودک از دسترسی بە برنامە شاد محروم بودند و آمارهای رسمی حکایت ناخوشایندی از ترک تحصیل ٢١٠،٠٠٠ دانش آموز در مقطع ابتدایی و ٧٦٠،٠٠٠ دانش آموز در مقطع متوسطە دارد کە البتە آمارهای غیر رسمی بسیار بیشتر از این تعداد است و این خبر از بحران و فاجعەای عمیق از درون جامعە ایران می دهد. بحرانی کە معلول سیاست‌های غلط و توزیع نابرابر ثروت در جامعە است. سیاست‌هایی کە فاصلە طبقاتی را بە گسل‌های اجتماعی تبدیل کردە و فاصلە پایین‌ترین حقوق با بالاترین حقوق بە بیش از پنجاە برابر رسیدە است و عملا جامعە بە اقلیتی فرادست و اکثریتی فرودست تبدیل شدە و نا امنی شغلی و غذایی در کشور بوجود آوردە است کە نتیجە عینی آن بزهکاری‌های فزایندە و انواع جرم و جنایت در کشوراست. طوری کە پلیس اعلام می‌کند شهروندان در برابر زورگیران مقاومت نکنند تا صدمە نبینند.

ما در حالی بە استقبال سال نو می‌رویم کە ترک تحصیل دختران روز بە روز در حال افزایش است. دخترکان را از مدرسە بە پای سفرە عقد می‌کشانند و مسئولین پدیدە کودک همسری و فرزند آوری را تشویق می‌کنند در حالی کە برای جمعیت امروز فاقد هر نوع برنامە علمی و اساسی برای شغل، مسکن،بهداشت، بیمە،آموزش عادلانە و با کیفیت برای مردم و فرزندان این کشور هستند.
قتل‌های ناموسی در سایە حمایت قانون از اولیاءدم، نگاە واپس گرایانە بە دین و فرهنگ ضد زن، هر روز شنیع‌تر می‌شود.
” ئاگر خارەت گەرەیل پرچ سزنێد و پەرچەم”
و خون زنان و دخترکان زیر نام دفاع از ناموس از شرق تا غرب و شمال تا جنوب کشور ازچنگ پدر،برادر،شوهر و بستگان می‌چکد و بر صورت ما خطی از شرم می‌پاشد.

ما در حالی بە استقبال بهار می‌رویم کە جنبش صنفی معلمان با اینکە متحمل هزینەهای بسیاری شد و ناروا همکارانمان ضرب و شتم، محاکمە و زندانی شدند اما یکی از درخشان‌ترین سالهای فعالیت خود را سپری کرد. از شروع سال تحصیلی جدید تا اسفندماە با برگزاری بیش از یازدە تحصن و تجمع در مدارس و خیابان های قریب بە ٢٠٠ شهر، برگ زرینی از مطالبەگری بر تارک تاریخ جنبش صنفی معلمان افزود و خیابان را بە مردم برگرداند و سبب عادی سازی خیابان برای پیگیری مطالبات شد.
بە جرات می‌توان گفت اوج این عادی سازی خیابان زمانی بود کە معلمان سنندج در١٤ بهمن و در خیابان مجمع عمومی خود را برگزار کردند. آنگاە کە مسئولان قانون شکنی کردە و از دادن مجوز و تخصیص مکان برای برگزاری مجمع امتناع ورزیدند. معلمان با رجوع بە اصل ٢٦ قانون اساسی و برگزاری مجمع در خیابان و اینکە “خیابان مال ماست” اصول قانونی را بە انحصارگران و حامیان طالبانیسم فکری و مخالفان مدنیت و حقوق شهروندی یاد آور شدند.

انجمن صنفی معلمان کردستان(سنندج-کلاترزان) ضمن تبریک سال نو بە همە مردم و جامعە فرهنگی، بر این باور است هزینەهایی کە معلمان در راە تحقق جامعە مدنی، آزادی و عدالت اجتماعی پرداخت نمودەاند، نە تنها آنان را از ادامە جنبش خستە و ناامید نکردە بلکە با پیویستن بیش از پیش زنان، بازنشستگان، خانوادەهای دانش آموزان، دانشجویان و کارگران بە این جنبش، نوید روزهای بهتری را می‌دهد.

(حضور معلمان از اقصی نقاط کشور برای دفاع از #شعبان_ محمدی در مریوان، #رادامردانی در لرستان، #عزیزقاسم‌زادە در رودسر، و حمایت همکاران از معلمان فارس و خوزستان گواە این مدعاست.)
همچنین نوروز را بە همە زندانیان عقیدتی، سیاسی و صنفی شاد باش می‌گوید و خواستار آزادی آنها، خصوصا بانوانی است کە در راە آیندەای بهتر برای فرزندان این مملکت متحمل رنج و آزارهای زندان شدند، و از مردم و خانوادەها انتظار دارد کە پیگیر حقوق قانونی خود برای تحصیل رایگان فرزندانشان مطابق اصل ٣٠قانون اساسی باشند.
از مسئولان نیز می‌خواهد کنش فرهنگیان را برای عدالت بطور عام و عدالت آموزشی بصورت خاص برای فرزندان کشور از نگاە امنیتی نبینند و از اتهامات نخ‌نمایی همچون تشویش اذهان،اقدام علیە امنیت و اخلال در نظم عمومی بپرهیزند.

بە امید تحقق آزادی، نهادینە شدن حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی در سال جدید!

انجمن صنفی معلمان کردستان(سنندج-کلاترزان)
١٤٠١/١/١

منبع

تصویر بیانیه