بیانیە انجمن صنفی معلمان کوردستان (ْسنندج و کلاترزان، سقز و زیویه، مریوان و سروآباد، دیواندره) در خصوص استمرار خدمت بازنشستگان و اضافەکاری معلمان در سال تحصیلی جدید

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی معلمان کوردستان (ْسنندج و کلاترزان، سقز و زیویه، مریوان و سروآباد، دیواندره)

تاریخ صدور: ۲۶ مرداد ۱۴۰۲

همکاران گرامی؛ بازنشستگان معزز و معلمان فرهیختە

  همانگونە کە مستحضر هستید آموزش و پرورش متشکل از دو نیروی صف و ستاد با وظایف و کارکردهای تعریف شدە می‌باشد.

ستاد موظف است با بهرە گیری از کارشناسان و با برنامەریزی علمی، تشخیص نیازها، تامین زیرساختهای مالی و فکری، ارائە خدمات کافی بە نیروهای صف و درک دغدغە آنها و رفع مشکلاتشان زمینە ارتقاء مجموعە و دست‌یابی بە اهداف آموزشی و بە تبع آن زمینە تعالی و ترقی کشور را فراهم آورد (اگر بر این باور باشند کە ریل پیشرفت و زیر بنای توسعە هر کشوری نظام آموزشی آن کشور است).

 نیروهای صف هم کە همان معلمان هستند با استفاە از تخصص خود آموزش با کیفیت بە فرزندان جامعە و نوباوگان ارائە کنند (اگر غم نان بگذارد).

اما شواهد و قراین موجود و همچنین رویکرد سالهای گذشتە نشان از این دارد کە حاکم شدن فضای تملق، چاپلوسی، ترجیح آنچە تعهد می‌نامند بر تخصص و شایستە سالاری، سبب گردیدە آموزش و پرورش بە دردهای مزمنی دچار شود کە علاج آن با روش و رویکرد در پیش گرفتە شدە امکان پذیر نباشد؛

– کمبود بیش از ٢٠٠ هزار معلم 

– ترک تحصیل و باز ماندن دەها هزار کودک واجب‌التعلیم از امر آموزش کە خود زمینەساز آسیب‌های اجتماعی از جملە: کودک همسری، کودکان کار، اعتیاد و… می‌باشد.

– زندان، بازنشستگی پیش از موعد، انفصال از خدمت، تبعید، تصمیم‌ها و احکام فراقانونی و دیگر بی‌مهری‌ها در جواب دلسوزیها و احساس مسئولیت فعالین صنفی نسبت بە خود و جامعە

– استخدام‌های خارج از ضوابط قانونی مانند آنچە اخیرا” (ظاهرا” )توسط دیوان عدالت اداری لغو گردید.

– اجرای ناقص رتبەبندی – کە معلمان آنرا سرهم بندی و حقە بندی نامیدند – و حذف فعالین صنفی از مزایای این طرح ناقص.

– عدم توجە بە مطالبات بازنشستگان عزیز کە عمر گرانمایە را صرف آموزش کردند اما کمترین دستاورد مادی برای زندگی آنها داشتە کە سبب گردیدە هرچند با عزت اما زیر خط فقر زندگی کنند.(شکل گرفتن اعتراضات هفتگی موسوم بە سەشنبەهای اعتراضی بازنشستگان معلول همین سیاست غلط و نادیدە گرفتن و در اولویت نبودن حقوق این نیروی عظیم از طرف مسئولین نارکارآمد است).

– حذف دەها مورد رفاهیات معلمان از طرف ستاد و در تنگنا قراردادن نیروهای صف.

– نگاە طبقاتی بە آموزش و تبعیض شدید در این نهاد کە سبب بازتولید فقر و عدم دسترسی دهکهای پایین بە آموزش با کیفیت شدە است.

و و و .

با نگاهی گذرا بە مشتی از خروار مشکلات معلمان در‌می‌یابیم کە در آموزش و پرورش ایران نیروهای ستاد در سطوح وزارت تا ادارات کل و نواحی، ازمازندران و گیلان تا بوشهر، شیراز وخوزستان، و از سیستان تا آذربایجان و کوردستان با عملکرد غلط و غیر کارشناسی موجی از نارضایتی معلمان و نیروهای صف را سبب گردیدە کە در سال ١٤٠١-١٤٠٠ شاهدش بودیم کە بصورت میدانی خود را نشان داد و این نارضایتی همچنان پابرجاست کە نشان دهندە عدم ثقە و اطمینان بە مدیران ارشد آموزشی برای بهبود وضعیت بزرگترین نهاد آموزشی کشور است. درک این مسئلە دشوار نیست کە نیروهای ستاد در آموزش و پرورش فاقد برنامە علمی و کارشناسی برای پیشبرد درست امور و توجە بە حقوق حقە نیروهای صف‌ است و این مسئلە، نوعی تقابل را بە ذهن متبادر می‌کند تا تعامل برای پیشبرد امور!!

در چنین وضعیت نامطلوبی کە نیاز بە تغییرات و تحولات بنیادی در این نهاد را ایجاب می‌کند از همکاران عزیزی کە در آستانە #بازنشستگی قرار دارند انتظار داریم برای یک لحظە هم بە تکمیل کردن فرم استمرار خدمت فکر نکردە و با تصمیم‌گیری بەجا و درست، رسالت معلمی و صداقت کاری خود را همچون دوران خدمتشان بە اثبات رساندە و باری دیگر درسی مهمتر، این‌بار علاوە بر دانش‌آموزان، بە مدیران ستادی بدهند. مدیرانی کە در خواب خوش خود فرو رفتە و با سمبل کاری و کار روکش می‌خواهند مشکلات عمیق سیستم آموزش و پرورش را بە زعم خود حل نمایند. تصمیم بە استمرار، نقش مُسّکِن برای دردهای مزمن آموزش و پرورش را ایفا می‌کند. در حالی که این معضل جز با جراحی کارشناسان خبرە و توجە ویژە فرادستان قابل درمان نیست.

  همکاران بازنشستەای کە استمرار خدمت می‌دهند بدانند خواستە و ناخواستە نقش پوششی و رفوگری برای ندانم‌کاری و عملکرد غلط متولیان آموزش و پرورش ایفا می‌کنند و ناخواسته در بە درازا کشیدن مشکلات آموزشی و معیشتی نقش دارند چیزی کە روزمرە خود و خانوادەهایشان با آن درگیر هستند. این مسئلە در مورد اضافەکاری همکاران شاغل و بازنشستە هم صدق می‌کند.

همکاران شاغل با نپذیرفتن اضافەکاری و همچنین عدم بازگشت همکاران بازنشستە به مدارس برای چند ساعت حق‌التدریس، ضرورتی است انکار ناپذیر و گامی است مهم برای رفع مشکلات آوپ و جلب توجە حاکمیت نسبت بە کمبودها و معضلاتی کە در تار و پود این نهاد تنیدە شدە است.

ضمنا دەها هزار نفر از فرزندان این مملکت کە فرزندان شما هم بخشی از آنها هستند با داشتن تحصیلات دانشگاهی، مهارتهای بەروز و عشق و علاقە بە کار، بیکارند و جویای کار. با تصمیم درست و زیستی عزتمندانە می‌توانیم زمینە اشتغال بخشی از آنها در آموزش و پرورش را هم فراهم کنیم.

#نە_بە_استمرارخدمت

#نە_بە_اضافەکاری

#انجمن_صنفی_معلمان_کوردستان(سنندج و کلاترزان، سقز و زیویه، مریوان و سروآباد، دیواندره)

٢٦ مرداد ماە١٤٠٢

منبع

تصویر بیانیه