‍ بیانیە انجمن صنفی معلمان کردستان (سنندج و کلاترزان-سقز و زیویە – دیواندرە-مریوان و سروآباد) در دفاع از همکار گرامی خانم، فریبا زندکریمی

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی معلمان کردستان (سنندج و کلاترزان-سقز و زیویە – دیواندرە-مریوان و سروآباد)

تاریخ صدور: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲

به‌نام خداوند جان و‌خرد

خطابین کە بر دست ظالم برفت
جهان ماند و او بر مظالم برفت

   گویا ستم و آزار بر معلمان برای لاپوشانی ندانم‌کاری و فضاحتهایی کە مدیران متعهد!! بدون تخصص در مملکت بوجود آوردەاند تمامی ندارد. عناوین اتهامی اجتماع و تبانی و تبلیغ علیە نظام – کە اتفاقا” اصول قانون اساسی از جملە اصل ٢٧ را هدف گرفتە – چنان نخ‌نما و پوسیدە شدە کە با شنیدن آن ” خندە آید خلق را”.

    بعد از آزادی تعداد زیادی از فعالین صنفی و مدنی از جملە معلمان از زندان، گویا این آزادی بر مذاق قانون‌شکنان خوش نیامد دوبارە در جای جای کشور بساط بگیر و ببند راە انداخته و از فعالین جامعە بزرگ فرهنگیان از تهران تا بوشهر، اراک تا بجنورد و شمال تا کوردستان معلمان را راهی زندان کردند تا کسی در این ظلمت مظالم چراغی بە بیداری نیفروزد.

    هفتە گذشته در روز چهارشنبە ١٤٠٢/١/١٦ همکار محترم خانم #فریبا_زندکریمی در نزدیکی محل کارش در روستای ننلە (حومه سنندج) توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانە زندان شدە و از تماس تلفنی با خانوادە محروم می‌باشد.

   انجمن صنفی معلمان کوردستان (سنندج و کلاترزان) از همان ابتدا از وضعیت دستگیری خانم زندکریمی آگاە شد اما با باور بە اینکە ایشان هیچ کار غیر قانونی مرتکب نشدە و بزودی آزاد خواهد شد از رسانەایی کردن موضوع خودداری نمود ولی با گذشت یک هفتە این امر محقق نگردید و ایشان همچنان در بازداشت هستند. لذا این انجمن ضمن حمایت از خانم #فریبا_زندکریمی خواستار آزادی وی و پایان دادن بە برخوردهای قهری و غیرقانونی بودە و باور دارد برخوردهای پلیسی و امنیتی با فعالین صنفی و مدنی رە بە خطا بردن است. ما همچنان بر مواضع قانونی خود محکم و  استوار ایستادە و از همە توان خود برای دفاع قانونی از همکاران استفادە خواهیم کرد.

#انجمن_صنفی_معلمان_کوردستان ۱۴۰۲/۱/۲۲

#جای_معلم_زندان_نیست

منبع

تصویر بیانیه