بیانیە انجمن صنفی معلمان کردستان در رابطە با نحوە برخورد مدیرکل با خواستە نشست فعالان صنفی با ایشان در روز سە شنبە ١٠ خردادماه ١٤٠١

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی معلمان کردستان(سقز و زیویه، دیواندره، مریوان و سروآباد، بیجار، سنندج و کلاترزان)

تاریخ صدور: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱

در جوامع انسانی فرهنگ به دو شیوه شکل می‌گیرد. در شیوه اول جامعه باتوجه به نیازهای خود هنجارها و ارزش‌هایی را خلق می‌کند تا با تأسی از آنها توسعه و ترقی خود را محقق سازد این شیوه را “فرهنگ مهندسی” عنوان می‌کنند. جامعه‌ای که به این شیوه فرهنگ خود را خلق می‌کند کمترین اعتراض و نارضایتی در آن پدید می‌آید و کمترین تعارض منافع را خواهد داشت اما در شیوه دوم که به عنوان “مهندسی فرهنگ ” از آن یاد می‌شود ارزش‌ها و هنجارها توسط کسانی که خود کمترین مقبولیت را در میان عامه مردم ندارند خلق می‌شود. در شیوه دوم ارزش و هنجارهای خلق شده اقبال عمومی نداشته و سبب بی نظمی و انارشیسم سازمان یافته می‌شوند. مانند آنچه که امروز در بحث آموزش‌ و پرورش با آن مواجه هستیم. بدتر آنکه کسانی که درک آن را پیدا کنند که این شیوه نمی‌تواند جامعه را به توسعه برساند و بر اساس آن درصدد اصلاح و بازگشت به ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول برآیند با برچسب ضد هنجار و اخلال گر به حاشیه رانده می‌شوند و با ارزش‌ها و هنجارهای تدوین شده توسط اقلیت مجازات می‌شوند.
امروز فعالین صنفی فرهنگیان و تشکل های مستقل معلمی با این پدیده مواجه هستند با این تفاوت که اکثریت جامعه فرهنگی کشور این وضعیت را درک کرده که ارزشهای تدوین شده در قالب شیوه دوم، با قانون اساسی مغایر است و جامعه با خسرانی ویرانگر مواجه است که اثرات آن تمام جوانب جامعه از جمله تربیت نیروی انسانی، زیستن با کرامت اقشار جامعه، اخلاق حسنه، محیط زیست ،آمایش سرزمین و در یک کلمه آینده کودکان این سرزمین را به لبه پرتگاه برده است.
تشکل‌های مستقل و قانونی معلمان از جمله انجمن صنفی معلمان کردستان سالهاست اعتراض خود به این وضعیت، به ویژه وضعیت معیشت و زیستن با کرامت را در قالب‌های مسالمت‌آمیز صنفی مطرح کرده اما تنها بازخورد حاکمان، سرکوب، ارعاب، بازداشت و سناریوسازی‌های نخ‌نما به کمک استیلای رسانه‌ای بوده است.
رویه سرکوب و بازداشت و سناریوسازی در اردیبهشت امسال (١٤٠١) و در هفته گرامیداشت مقام معلم به اوج خود رسید به گونه‌ای که در جواب مطالبه‌گری صنفی معلمان برای اجرای اصول ١٥، ٢٦، ٢٧، ٣٠ و… قانون اساسی بیشترین هجمه‌های روحی، روانی و فیزیکی با معلمان معترض صورت گرفت و در پیشگاه ملت و جامعه جهانی صحنه‌های دلخراشی از برخورد با معلمان در افکارعمومی و بر صفحه رسانه‌های جمعی نقش بست.
در این جریان فعالین سرشناس صنفی فرهنگیان در سراسر ایران بازداشت و همزمان به شیوه غیر قانونی تحت فشارهای غیر قابل تحمل، برای تسلیم شدن به خواسته‌های دستگاه سرکوب از جمله اعتراف به نقش داشتن در سناریوسازی دستگاه رسانه‌ای، قرار گرفتند. تشکل‌های مستقل معلمی و فعالین صنفی بازداشتی در تقابل با این روند غیر قانونی دست به اعتصاب زدند از جمله آقای #اسکندرلطفی در اعتراض به این رویکرد ناصواب، دست به #اعتصابغذای_خشک زده و جان خود را برای اصلاح وضعیت با خطر جدی مواجه کرده است.
انجمن صنفی معلمان کردستان برای بیان نگرانی خود از اثرات تخریبی این رویکرد و گوشزد کردن مسئولیت حاکمیت در قبال وضعیت معلمان بازداشتی از در مذاکره و تعامل با مسئولان مربوطه از جمله مدیرکل آموزش و پرورش خواستار دیدار با ایشان در روز سه شنبه ١٤٠١٫٣٫١٠ شد که متاسفانه نه تنها حاضر به دیدار نشدند بلکه در عملی غیرقانونی در ورودی اداره کل را بر روی همکاران مراجعه کننده بستند! ظاهرا به این امید که با در خیابان نگه داشتن خیل همکاران، تنشی ایجاد و نیروهای امنیتی اقدام به برخورد قهرآمیز از نوع یکشنبه سیاه مریوان کنند و پیرو تذکرات قبلی برای بازداشت فعالین صنفی در سنندج عدەای از همکاران گرد آمدە در مقابل ادارە کل را بازداشت کنند. خوشبختانه در سایه منش قانونی و متکی بر تعامل و گفتگو معلمان و نیروهای انتظامی مستقر در محل این ترفند نیروهای انتصابی تندرو در اداره کل آموزش و پرورش خنثی شد و اثبات گردید اعتراضات قانونی و به حق معلمان ادامه‌دار بوده و قائم و منحصر به فعالین در بند و بازداشت شده نیست و با سناریوسازی‌های نخ‌نما و غیر قانونی مرعوب نشده و به نقش و جایگاه خود در جامعه برای آموزش مطالبه‌گری از مجاری قانونی و تشکل یافته بر پایه اصول ٢٦ و ٢٧ قانون اساسی آگاه و برای تثبیت آن نقش آفرینی خواهد کرد.

ربودن آقای #مسعودفرهیخته در ترمینال سنندج و همکار خوشنام ما آقای #مجیدکریمی در جلو ساختمان نهادهای امنیتی و دوربین‌های آن در بعداز ظهر سە‌شنبە و رد کردن درخواست نشست فعالین صنفی در روز چهارشنبە یازدهم خردادماه ١٤٠١ با مدیرکل از سوی ایشان( آقای ناظمی جلال ) در سقز، در ادامە آن رفتارهای تنش‌زا و سوال برانگیزاست و بستن در تعامل و بستن در مطالبە گری معلمان از راهکارهای قانونی مورد اشارە نهادهای بازخواست کنندە معلمان کنشگر است.
لذا به حاکمیت هشدار می‌دهیم خلق هنجارِ” آن که را خبری شد خبری باز نیامد “هیچگاه مورد قبول ما قرار نخواهد گرفت و سعی نکنید با اغفال اذهان عمومی زمینه را برای مجازات فعالین صنفی فراهم کنید. شرایط جامعه ایجاب می‌کرد تا حاکمیت در دستگاه آموزش و پرورش کردستان برای بازگشت فضای تعامل و دیالوگ اقدام به انتصاب افراد اهل منطق و گفتگو در جهت کاهش آلام این دستگاه و اصلاح امور آن می‌زد اما متاسفانه روش انکار و به کار گماردن نیرو های تندرو و تنش آفرین را در پیش گرفت. لذا یادآور می شویم اذهان عمومی امروز هشیارتر از هر زمانی تنها هنجارها و قانون های برآمده از بطن اجتماع را می‌پذیرد و مرعوب سرکوب و برخورد مسئولان تندرو نمی‌شود و فریب کلیپ‌های تصویری نخ‌نما و ضد هنجار را نخواهد خورد.

📌 در پایان ضمن تاکید و اصرار بر خواستەهای برحق جامعە فرهنگی و استمرار در پیگیری آنها، خاضعانه از اسکندر لطفی می‌خواهیم اعتصاب غذای خود را شکسته و اکیدا هشدار می‌دهیم حاکمیت را مسئول مطلق حفظ حقوق انسانی، حفظ جان و کرامت بازداشتی ها به ویژە بازداشتی‌های فرهنگی می‌دانیم.

انجمن صنفی معلمان کردستان(سقز و زیویه، دیواندره، مریوان و سروآباد، بیجار، سنندج و کلاترزان)
١١ خردادماه ١٤٠١

منبع

تصویر بیانیه