بیانیە انجمن صنفی معلمان کردستان(سقز و زیویە) در خصوص ادامەی بازداشت غیر قانونی آقای سلیمان عبدی

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی معلمان کردستان(سقز و زیویە)

تاریخ صدور: ۱۲ فروردین ۱۴۰۲

بە نام خداوند جان و خرد

همشهریان عزیز، معلمان ارجمند، دانش‌آموزان گرامی،

همچنانکە مستحضر هستید قریب بە دو هفتە از بازداشت غیرقانونی آقای سلیمان عبدی، دبیر فنی هنرستان #سقز می‌گذرد و علیرغم پیگیری‌های مکرر از سوی خانوادە و همکارانش، از سرنوشت وی اطلاع دقیقی در دست نیست و پاسخ قانع‌کنندەای از سوی نهادهای امنیتی و دستگاە قضایی بە خانوادە دادە نشدە است. نامبرده در این مدت از ارتباط مناسب و عادی با خانوادە کە حق قانونی هر انسانی است، محروم بودە و فقط اجازە تماس چند دقیقەای با خانوادە و در حدّ احوالپرسی بە وی دادە شدە است.
در تمام مراحل بازداشت، از نحوەی بازداشت، تفتیش منزل و مصادرەی اموال شخصی و سایر اعضای خانوادە، بی‌احترامی و اهانت برخی ماموران بە مادر پیر ایشان، انتقال بە سنندج، تاخیر در تفهیم اتهام، عدم تفهیم در صدور قرار وثیقە و … با وجود اینکە در تمام این موارد، قانون صراحت دارد، اما عملکرد غیرقانونی و خودسرانەی افراد مرتبط با این بازداشت نشان می‌دهد ارادەای در پشت‌پردە برای آزار و شکنجەی روانی #سلیمان_عبدی، خانوادەی وی و فرهنگیان و سایر شهروندان حق‌طلب وجود دارد و بجای اجرای قانون، با خیرەسری در پی استمرار قانون‌شکنی‌هایشان هستند.

#انجمن_صنفی_معلمان_کوردستان (سقز و زیویه)، ضمن محکوم کردن این اعمال قانون‌‌ستیزانە، کە نتیجەای جز بازتولید خشونت و نفرت‌پراکنی ندارد، قویاً هشدار می‌دهد کە در صورت تداوم این وضعیت، بر اساس نصّ صریح اصل ٢٧ قانون اساسی در روز پنجشنبە مورخ ١٤٠٢٫١٫١٧ ساعت ١٠ تا ١٢ قبل از ظهر در اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان سقز تجمع اعتراضی برگزار می‌کند.

#انجمن_صنفی_معلمان_کوردستان(سقز و زیویە)
١٤٠٢٫١٫١٢

منبع

تصویر بیانیه