بیانیەی انجمن صنفی معلمان کوردستان(سقز و زیویە) در محکوم کردن مرگ‌آفرینی‌های اخیر

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی معلمان کوردستان(سقز و زیویە)

تاریخ صدور: ۲۵ شهریور ۱۴۰۱

بە نام خداوند جان و خرد
“تاران بەدەم کەسەوە پێناکەنێ، بەدەم مەرگەوە نەبێ…”

مردم شریف ایران! همکاران فرهنگی!

بە کدامین گناە باید “ژینا امینی” رهسپار کلاس توجیە و ارشادی گردد کە او را بە آستانەی مرگ و نیستی می‌کشاند؟ فرمان برخوردهای قهری کە سرانجامش بە مرگ می‌انجامد چگونە و از کجا نشات می‌گیرد؟!
چندی قبل #شلێر_رسولی در مریوان، قربانی اقدام بە تجاوز فردی می‌شود کە با وقاحت تمام در پی عمل شومش بر‌می‌آید و ابایی از برخورد قانون و عواقب کارش ندارد! این فرد با کدامین پشتوانە، مقاومت و نارضایتی شلێر را نادیدە می‌گیرد و مصر بر انجام عمل شنیع تجاوز، او را مجبور بە خودکشی می‌کند؟!

هنوز مردم داغدار شلێر هستند کە جنایتی دیگر اتفاق می‌افتد:
#ژینا_امینی دختر کورد سقزی، سرشار از امید و آرزو را بە بهانەی حجاب و بە نام هدایت و ارشاد، بە اسارت میبرند و پس از ساعاتی، او را بە کما می‌فرستند!
 اینجا کجاست کە جان انسان در حراجی همیشگی‌ست؟! چە بر سر این سرزمین و این مردم آوردەاند کە مسافرت خانوادگی هم دیگر نمی‌تواند امنیت داشتە باشد!
آنانکە مدعی نظم و امنیت و حفظ جان و مال مردمان هستند، اکنون دیگر جان‌ستان و عامل اصلی ناامنی گشتەاند! سرای امید را بە سرای نا امیدی و مرگ بدل کردەاند.
 ژینای ‌‌‌٢٢ سالە، کە همراە خانوادە بە سفری چند روزە میرود و خوشحال و متبسم و سرشار از زندگی، دست در دست برادر قدم بر میدارد، بە ناگاە، نامحرمان تبسم را بر لبانش جراحی و با نام رمز “حجاب” او را بە نیستی ارشاد میکنند!
در این آشفتە بازار پر از بی‌قانونی و دزدی و فساد و اختلاس، چە بی‌ارزش است جان آدمی!…

انجمن صنفی معلمان کوردستان(سقز و زیویە)، ضمن محکوم کردن شدید این جنایتها، و همچنین جنایت #زرین‌_دشت فارس، بە قوەی قضائیە، بە مجلس و دولت، موکدا یادآور میشود کە در کمترین زمان ممکن با رسیدگی فوری بە این پروندەها، آمران و عاملان را شناسایی و در دادگاههای علنی محاکمە کنند. خواستەی این انجمن، همچون سایر مردم حق‌طلب و آزاداندیش، اشد مجازات قاتلان بودە و هشدار میدهیم تا زمانیکە امنیت ایجاد شدە برای جانیان، بر اساس قانون بە ناامنی تبدیل نشود -تا زنان و دختران و جوانانمان بیشتر از این قربانی سیاستهای غلط نشوند- سایەی شوم جنایات مرگ‌آفرین همچنان بر این سرزمین گستردە خواهد بود و اگر مردم داغدار از اقدام حاکمیت مبنی بر ستاندن حق مظلومان ناامید گردند، بدون شک آتش انتقام همەی داغداران را فرا گرفتە و خشونت در ابعادی بسیار وسیعتر از اکنون، جامعە را در بر خواهد گرفت.

انجمن صنفی معلمان کوردستان(سقز و زیویە)
٢٥شهریور١٤٠١

منبع

تصویر بیانیه