بیانیەی انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویە) در محکومیت حملەی تروریستی بیولوژیک بە دانش‌آموزان دختر در سقز و شهرهای دیگر

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویە)

تاریخ صدور: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲

بە نام خداوند جان و خرد

مردم آگاە، همکاران فرهیختە، دانش‌آموزان عزیز:

گستردگی، تداوم وعدم کنترل واشراف نهادهای عریض وطویل امنیتی کشور در جریان مسمویت های سریالی دانش آموزان نشان می دهد کە حملات جنایتکارانەی کودک‌کشی و مسمومیت دانش‌آموزان بالاخص در مدارس دخترانە، کاملاً سیستماتیک و سازماندهی شدە، در جریان است و عاملان آن از چنان پشت‌گرمی و حمایتی از سوی آمران برخوردار گشتەاند، کە پس از گذشت پنج ماە از شروع آن، هنوز بدون واهمە- وظاهراً بدون هیچ گونه سرنخی؟!!-بە نقش‌آفرینی در انجام اعمال رذیلانەی خود، مشغول هستند. آنچنانکە گویی این مسمومیت‌های سریالی، پایانی ندارد!

نگاهی گذرا بە شیوەی یکسان این حملات شیمیایی، و در کنار آن توجە بە:
١- گفتەهای غیر منطقی مسئولان بی‌کفایت
٢- واکنش‌های طنزگونەی حاکمیت در قبال جان دانش‌آموزان و امنیت روانی و جسمی آنان
٣- نحوەی خبر رسانی در رسانەهای حاکمیت
٤- برخوردهای خودسرانە و  غیرقانونی نیروهای انتظامی و امنیتی با اولیا دانش‌آموزان و معلمان و مردم معترض بە این مسمومیت‌ها
٥- سهل‌انگاری عامدانەی نهادهای مربوطە در شناسایی، مجازات و شناساندن عاملان، آمران و آبشخور فکری این جنایات عظیم و سیستماتیک و بسیاری موارد دیگر، سوالات و ابهامات بسیاری در افکار عمومی ایجاد کردە کە لازم است حاکمیت کە مدعی  اشراف اطلاعاتی بر داخل و خارج مرزهاست، برای تنویر افکار عمومی، اقدام بە شفاف‌سازی و پاسخگویی کند. کە در غیر آن، خشم و انزجار عمومی، فراتر و فراگیرتر از قبل، آحاد مردم و حتی قشر خاکستری و بی‌تفاوت جامعە را هم در بر خواهد گرفت.

#انجمن_صنفی_معلمان_کوردستان (سقز و زیویە) ضمن محکوم کردن شدید این جنایات
سریالی و گستردە، کە پیامدهای بیولوژیکی و تبعات ویرانگر آن، بدون شک در آیندە خود را نشان خواهد داد، بە نهادهای مدعی و مسئول یادآوری می‌کند بی‌تفاوتی در برابر جان شهروندان و دانش‌آموزان، و سخنان نابخردانە و نسنجیدەی برخی از مسئولان، برخوردهای امنیتی با اولیای دانش‌آموزان و معترضان بە این جنایات، نە تنها بە حفظ امنیت مدارس و دانش‌آموزان کمکی نمی‌کند، بلکە باعث بسترسازی برای امنیت بیشتر بانیان مسمومیت‌های سریالی و جانیان خواهد شد. لذا این انجمن صنفی هشدار  می‌دهد شیوەی فعلی در پاک کردن صورت مسئلە کە همانا ادامەی راە غلط چندین سالە در مستور کردن حقیقت و فریب افکار عمومیست، دیگر کارکرد خود را از دست دادە و تبعات اصرار بر آن، به‌زودی همەی آنانی را هم کە “در برابر قانون برابرترند!” در بر خواهد گرفت. چرا کە وقتی برای بخشی از جامعە ناامنی ایجاد شود، این ناامنی، به شیوه های متفاوت ومتنوعتر، سایر بخشها را نیز فرا می‌گیرد.

انجمن صنفی معلمان کوردستان(سقز و زیویه)
٢١ فروردین ١٤٠٢

منبع

تصویر بیانیه