بیانیەی انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویە) در حمایت از اعتصاب غذای بازرس انجمن صنفی معلمان استان فارس، جناب آقای محمدعلی زحمتکش

تشکل صادر کننده: تشکل صادر کننده: انجمن صنفی معلمان کردستان

تاریخ صدور: ۱۷ تیر ۱۴۰۱

در زمانەای کە عدالت و قانون مظلوم واقع میشوند و معلمان پیشرو مطالبەگری و حق‌خواهی، بە شیوەهای غیرقانونی بە بند کشیدە شدە و از ابتدایی‌ترین حقوق یک بازداشتی محروم هستند، راهی برای رساندن فریاد اعتراض بە گوش مردم، مسئولین و رسانەها نمی‌ماند جز آنکە از جان خود مایە بگذارند و بە اعتصاب غذا پناە ببرند.
محمد علی زحمتکش، بازرس انجمن صنفی معلمان فارس، نویسندە، معلم، و جانباز جنگ هشت سالەی ایران و عراق، از تبار معلمان فرهیختە، نستوە و حقگوی مطالبەگریست کە برای فرزندان و خاک سرزمینش از جان گذشتن را تکرار میکند و آزادگی و آزادانە زیستن را بار دیگر فریاد میزند. اعتصاب غذای او فریاد تظلم خواهی وی و تمام معلمان مطالبەگر بازداشت شدە است.
انجمن صنفی معلمان کوردستان (سقز و زیویە) ضمن اعلام حمایت از اعتصاب غذای این همکار اندیشمند، مسئولیت حفظ جان و سلامتی ایشان را مستقیما متوجە دستگاە قضا و نهاد بازداشت کنندە میداند و خواستار رسیدگی فوری بە خواستەهای قانونی وی و سایر همکاران بازداشتی میباشد.

انجمن صنفی معلمان کوردستان(سقز و زیویە)
١٧ تیرماە ١٤٠١

منبع

تصویر بیانیه