بیانیه ی کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر ، در محکومیت شکنجه ی جواد لعل محمدی

تشکل صادر کننده: کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر

تاریخ صدور: ۲۲ مرداد ۱۴۰۰


 با افسوس بسیار دیدیم و شنیدیم ، در روزهای اخیر یک هموطن باغیرت، شجاع و یک معلم فرهیخته ، به خاطر اعتراض به وضعیت ستمدیدگان خوزستان نتوانست تماشاگر بیداد حاکمان بر هموطنان و همنوعان خودباشد، از این رو به شدت شکنجه و ضرب و شتم شد.

 از هر زاویه ای که به موضوعات این چنینی نگریسته شود ، تناقض بی شماری در رفتار حاکمان جمهوری اسلامی نمایان است.

 گرچه دهها سال است، که فریبکاری و دروغگویی سران جمهوری اسلامی برای خردمندان هویداست .
اما رفتار ، منش وکرداریزیدی و ادعای حسینی داشتن و پشت قداست حسین و خاندان نبوت دست به جنایت زدن سران جمهوری اسلامی برای عامی ترین بخش جامعه چون آفتاب روشن است، مگر آنهایی که این شیوه ی رفتار جزو سرشت سود جویانه ی آنان شده باشد.

 کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر ضرب و شتم بی رحمانه، و کینه توزانه ی آقای جواد لعل محمدی، معلم، شهروند و معترض خراسانی راخلاف عواطف انسانی ، اخلاق سالم انسانی، منطق و قوانین بشری دانسته و این رنج و درد بزرگ راهرگز فراموش نخواهدکرد.

 بی گمان هیچ انسان سالمی چنین بی رحمی وتوحشی را درحق هیچ موجود زنده ای تایید نخواهد کرد.

آنچه هرروز برای تک تک مردم ایران بیشتر روشن می شود، غلبه ی بیماری روحی روانی بر مغزحاکمانی است، که چنین دستوراتی صادر نموده، نه تنها مجرمین را مجازات نمی کنند، بلکه پشت پرده به عاملین چنین رفتارهایی پاداش مادی و معنوی می بخشند.

 بی گمان این درد و رنج نیز در ضمیر مردم شریف ایران همچون کشتارها، شکنجه ها، اعدامها ، زندانها، شلاقها و همه ی محرومیتهای دهها سال گذشته پنهان خواهد ماند، اما……

 اما دیر نیست، روزی که دست انتقام ستمدیدگان همچون سیلاب ریشه ی بیداد را از این سرزمین برکند.

به امید پیروزی مردم بزرگ ایران
کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر


منبع

تصویر بیانیه