بیانیه کانون صنفی معلمان خوزستان در اعتراض به حکم ظالمانه رسول بداقی

تشکل صادر کننده: کانون صنفی معلمان خوزستان

تاریخ صدور: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱

«خداوند یار قاضى است تا موقعى که ستم نکند، وقتى ستم کرد خدا او را رها می کند و شیطان قرین او مى شود»

آری، ستم کردی!!!
پنج سال حبس نتیجه یک جلسه دادگاه (بیدادگاه).
حکمی از قبل تعیین شده و دیکته شده، پنج سال حبس و دوسال تبعید برای معلمی دلسوز و آزاده که همه عمر از تلاش و مجاهدت در راه اعتلای فرهنگ آزادگی و حق طلبی بوده بسیار ظالمانه ست.
همه می‌دانیم این اولین بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود.نتیجه اینگونه احکام ظالمانه چه بود. آیا معلمان دست از مطالبه گری کشیدند یا غیر از این شد که معلمان متحد‌تر و مصمم‌تر از قبل قدم در راه مطالبه‌گری گذاشتند؟
ما از خواسته‌های خود یک قدم به عقب بر نخواهیم گشت چرا که از درستی راهی که می‌رویم مطمئنیم . با حبس هر رسول بداقی و اسماعیل عبدی و جعفر ابراهیمی و محمود بهشتی و محمد حبیبی و … دهها رسول و اسماعیل دیگر زنده خواهد شد.
کانون صنفی معلمان خوزستان ضمن محکومیت شدید حکم صادره علیه رسول بداقی از همه ظرفیت‌ها، به ویژه کنش میدانی تا لغو حکم صادر و بسته شدن پرونده استفاده خواهد کرد.

ای ستمگر ستم مکن چندان

که به مظلوم کار گردد تنگ

زان حذر کن که آورد روزی

دامن عدل کردگار به چنگ

کانون صنفی معلمان خوزستان
۲۸ فروردین ۱۴۰۱

منبع

تصویر بیانیه