بیانیه کانون صنفی معلمان استان بوشهر در مورد ادامه فشار امنیتی بر فعالین صنفی معلمان

تشکل صادر کننده: کانون صنفی معلمان استان بوشهر

تاریخ صدور: ۹ خرداد ۱۴۰۱

ظلم اینان می رود. نوبت به آنان می رسد
بعد پایان زمستان هم زمستان می رسد!
گویی زمستان و یخبندان استخوان سوزش قصد کوچ کردن از زندگی اندوهناک معلمان ایران را ندارد!

گویی تمام عزم شان را جزم کرده اند تا رد پای هر نیمه بهاری را از زندگی معلمان آگاه سرزمین شان پاک کنند!

نمی دانیم با این گرو کشی ها و این زندان و زندانی کردن ها، بدنبال کسب کدامین لذت یا اثبات کدامین وجه وجودی تان هستید!

🔵 بدنبال بازداشت های اخیر معلمان، در حالی که جامعه فرهنگیان در انتظار آزاد شدن همکاران شان هستند؛ به جای آن که با حرکتی هر چند کوچک از جانب شما، قلب دردمند معلمان را کمی غمخوار شوید، هر بار دشنه را در قلب شان فروتر می برید!

🔵 با مسکوت کردن لایحه رتبه بندی و هر بار وعده صدور احکام از ماهی به ماه دیگر و بازداشت و زندان های پایان ناپذیرتان بسان بیدادگری می مانید که از دور قاه قاه می زند که ببینید با معلمان مان چه کردیم!!! ببینید ما چقدر قدرت مندیم! ببینید چگونه دربندشان کردیم بدون آن که به خواسته هایشان وقعی بگذاریم!!!
اما حاشا که تعریف تان از قدرت غلط است! حاشا که معلمان تان را نشناخته اید!
حاشا که نمی دانید چیدمان مهره های قدرت پایدار نمی ماند! حاشا که قدرت قلم را نشناخته اید!

📌کانون صنفی معلمان استان بوشهر
بازداشت #ایرج_رهنما در محل کار خود را چونان بازداشت های غیر قانونی قبلی معلمانی محکوم نموده و با توجه به فشارهای فراوان جهت اعتراف، به بازجویی های غیر قانونی نیروهای امنیتی بر اسکندر لطفی و اعتصاب غذای ایشان، نسبت به عواقب آن هشدار داده و اعلام میکند که مسئولیت آن بر عهده نهادهای امنیتی و قوه قضاییه میباشد.

دوشنبه نهم خردادماه ١۴٠١

کانون صنفی معلمان استان بوشهر

منبع

تصویر بیانیه