بیانیه صنفی معلمان ممسنی؛ درخصوص محکومیت بر خورد وحشیانه با دکتر بهامین در یاسوج

تشکل صادر کننده: معلمان ممسنی

تاریخ صدور: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

         بر بنده مگیر خشم بسیار

       جورش مکن و دلش میازار

 این حکم و غرور و خشم تا چند

     هست از تو بزرگ تر خداوند

🔹کلیپ منتشرشده در فضای مجازی؛ و شیوه برخورد با یک فرهنگی شریف به نام دکتر بهامین در یاسوج؛ چنان بی رحمانه و غیرانسانی بود که دل هر انسان باشرف و آزاده ای را به شدت به درد می آورد؛ چه رسد به فرهنگیان این مرز و بوم آریایی؛ که به جای رسیدگی به خواسته ها و مطالبات به حقشان؛ دستبد زمخت آهنی بر دستشان می زنید و حبسشان می کنید

آیا پاسخ به این همه مطالبات به حق چنین اعمال ناشایستی است؟

🔹  پرسش اساسی از  حاکمیت این است که:

با کدام منطق؛ قانون و اصول انسانی دست به چنین کاری می زنید؛ در کدام کتاب قانونی همچو مجازات خود سرانه ای  مصوب شده است؛ کدام مغز معیوب و علیلی پشت این نوع برخوردهای غیر انسانی نهفته است؟

این یورش مغول وار را چه کسانی به شما آموزش داده است؟

زیرا آموزش معلمان ایران به دور از چنین شیوه ای است!!

      نه مردی بود خیره آشوفتن

      به زیر اندر آورده را کوفتن

🔹 مگرمعلمان در تجمع های آرام خودشان غیر از رفع تبعیض؛ اجرای عدالت ؛ رتبه بندی؛ همسان سازی؛ آموزش رایگان برای فرزندان ایران چه خواسته ای از شما داشته اند؛ که

  برافروخته شده اید و  چنین اعمال زشتی را نسبت به آن ها روا می دارید؟

 بس کنید؛ اندکی به خود بیایید؛ کمی بیندیشید و از خودتان بپرسید چه کسانی مسبب این همه حق کشی  و فجایع شده که فریاد آحاد ملت بویژه معلمان را به آسمان رسانده است؟

 آیا انتظار دارد این همه معیشت و منزلت معلمان؛ دانش آموزان و اولیاء آن ها را لگدمال کنید و فریاد عدالت خواهی سر ندهند؟

           کور خواندید؛ زیرا:

    پرچم فریادشان افتاده نیست!!

🔹 اگر قرار است دستبندی بر دستانی زده شود؛ این دستبند شایسته و سزاوار دزدان؛ اختلاس گران و نجومی بگیرانی بوده که در میان شماست و همواره سهم ملت و معلمانش را به یغما برده اند؛ این قماش افراد رذل را در میان خودتان جستجو کنید و دستبند بزنید؛ چون معلم مبرای از این گونه اعمال است۰

🔹 شما در میان همه ایرانیان نخبه و کاربلد؛ کسانی را در مسئولیت های مهم به کارگمارده اید  که لیاقت و شایستگی پرداختن به امور مردم بویژه تعلیم و تربیت و مشکلات معلمان ایران را نداشته و کار آموزش و پرورش را به بن بست کشانده اند۰

فهمیده اید که بوریا باف هم بافنده است

           اما متوجه نیستید که:

          نبرندش به کارگاه حریر

🔹 اگر امروزه آموزش و پرورش به بن بست رسیده  و نا کارآمد است از آن بابت است که یوسف نوری های ناکار آزموده را برصدر آن نشانده اید۰

  فرهنگیان شریف ایران به خوبی شاهدند که نا توانی وی و همکارانش آموزش و پرورش را  به این روز انداخته است؛ و خواهان برکناری وی هستند۰

🔹 خلاصه بدانید و آگاه باشید که معلمان ایران در چنین شرایطی همه بهامین و معلمان در حبس شما هستند۰

 دردشان؛ مطالباتشان؛ منزلتشان و خلاصه دار و ندارشان مشترک است۰

 لذاچه عضوی به درد آورد دستبد

   دگر عضو ها را نماند قرار

🔹 بنابراین تا رسیدن به حق و حقوق مسلم خودشان مبارزه را ادامه داده و در تجمع های آینده؛ فریاد شان رساتر از گذشته است۰

🔹 لذا از همه شما به جد می خواهند که  مامورین نابخردتان را از چنین اعمال زشتی باز دارید و معلمان در بند را هرچه زودتر آزاد کنید؛ زیرا جای معلم کلاس درس است۰ 

 به جای احضار؛ تهدید و پرونده سازی برای معلمان؛  حقشان را ادا کنید؛ راه صواب این است؛ اگر بخواهید و گر نه بدانید:

        که ما یادگاران آهنگریم

    مباد آنکه از حق خود بگذریم

منبع

تصویر بیانیه