بیانیه شادباش انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه به مناسبت آزادی همکاران گرامی آقایان مسعود نیکخواه، و شعبان محمدی

در اندیشه انسان آنچه که زاده می شود،دیگر هرگز نمی‎میرد.
و چه زیبا مریوان قهرمان، گل سرسبدکردستان
سروقامتان همیشه سرفراز خود را
به جامعه فرهنگیان ایران و جهان
می شناساند و اعلام می دارد:
گربدین سان زیست، باید پاک
من چه ناپاکم اگر ننشانم از ایمان خود
چون کوه، یادگاری جاودانه
برتر از بی بقای خاک
برتر از میله های پولادین اوین

با امید به آزادی کلیه معلمان دربند
انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه