بیانیه سازمان معلمان ایران شعبه فارس درباره تحصن اخیر معلمان در سراسر کشور

بیانیه سازمان معلمان ایران شعبه فارس درباره تحصن اخیر معلمان در سراسر کشور

تشکل صادر کننده: سازمان معلمان ایران شعبه فارس

تاریخ صدور: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ 

“به نام آن که جان را فکرت آموخت”

عشق را باید باز گرداند 

           به پای تخته سیاه گچی

و درآن نوشت 

           عدالت،عدالت،عدالت

فرهنگیان و همکاران محترم 

در روزهای اخیر شاهد تحصن معلمان سراسر کشور در راستای بهبود وضعیت آموزش، اجرای اصل سی قانون اساسی و ارتقاء سطح معیشت معلمان و بازنشستگان بودیم. باید اذعان نمود که تحصن و اعتراض نسبت به شرایط موجود جزو حقوق شهروندی و قانون اساسی است.

در همین راستا اطلاع یافتیم عده ای از همکاران فرهنگی در شهرهای مختلف احضار، بازجویی و بازداشت شده اند. این موضوع باعث نگرانی جامعه فرهنگیان سراسرکشور و خانواده های محترم این عزیزان گردیده است.

سازمان معلمان ایران شعبه فارس ضمن اظهار تاسف عمیق از عللی که زمینه ساز بروز اعتراضات گسترده در جامعه فرهنگیان شده است، نارضایتی خود از نحوه برخورد بعضی از دستگاهها با فعالان صنفی را اعلام می دارد. سازمان معتقد است که چنین برخورد هایی نه تنها راه حل برون رفت از مشکلات موجود نبوده بلکه به التهاب فضای جامعه فرهنگیان دامن می زند.

 سازمان معلمان ایران شعبه فارس خواهان آزادی همکاران بازداشتی در سراسر کشور بویژه فرهنگی و جانباز دفاع مقدس محمد علی زحمتکش از فعالان صنفی استان فارس می باشد و تاکید بر آن دارد که با گفتگو و استفاده از روش های مسالمت آمیز  می توان به حل مشکلات فرهنگیان پرداخت.

منبع

تصویر بیانیه