بیانیه حمایتی انجمن فرهنگیان هرسین از فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

تشکل صادر کننده: انجمن فرهنگیان هرسین

تاریخ صدور: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

به نام آنکه فکرت آموخت.

تفکر سرمایه سالار و مبتنی بر غارت
حاکم بر کشور، روند فقیر سازی جامعه
را با سیاستهای اقتصادی خود سرعت
بخشیده و زندگی را برای بسیاری از
مردم غیر ممکن ساخته است.

در این اثنا زندگی فرهنگیان شاغل و
بازنشسته از این قاعده مستثنی نیست.

دولتیان و مجلسیان قانون مدیریت خدمات
کشوری و نیز قانون رتبه بندی شاغلان
و همسان سازی حقوق بازنشستگان را
در فراموشخانه انداخته، قوه قضاییه
علی رغم صدای بلند و رسای دو دهه
حق طلبی و قانون خواهی فرهنگیان
سکوت اختیار کرده، شکایات بی شمار
ما را نادیده گرفته است.

این وضعیت در حقیقت زندگی و مرگ
را برای ما خصوصاً بازنشستگان یکی
کرده است.

در جواب این عقلانیت جز احضار و
سرکوب و زندان چیزی عاید ما نشد.

صدا و سیمای ملی !!!! و نوچه‌های
غوغا سالار با همکاری دیگر نهاد ها
به جای روشنگری از وضعیت موجود،
دست به ساختن یک سناریوی دروغین
و نخ نما ( که ملت شریف ایران به
هیچ وجه آنرا نمی پذیرند و از قبل
محکوم می کنند) علیه مطالبه گران
صدیق زده و با زیر پا گذاشتن اصل
فقهی برائت که اصل ۳۶ قانون اساسی
بر آمده از آن است، در صدد به محاق
بردن این کنش گری کاملاً قانونمند
بر آمده اند.

اما، ما فرهنگیان شهرستان هرسین
طبق فراخوان شورای هماهنگی تشکل های
صنفی فرهنگیان ایران برای :
اجرای اصل سوم #قانون اساسی
اجرای اصل سی ام #قانون اساسی
اجرای کامل # قانون مدیریت خدمات کشوری
اجرای # قانون همسان سازی حقوق
باز نشستگان.

آزادی معلمان زندانی

پایان دادن به سناریوی ساختگی

مطابق با فراخوان شورای هماهنگی
تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
روز پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۱
همگام با فرهنگیان سراسر کشور
فریاد حق طلبانه و قانون‌مدار خود
را به گوش ملت شریف ایران خواهیم
رساند.

انجمن فرهنگیان هرسین

بیست و سوم خرداد ماه سال ۱۴۰۱

منبع

تصویر بیانیه