بیانیه جامعە فرهنگیان شاغل و بازنشستە استان کردستان در محکومیت حذف احکام رتبه بندی فعالین صنفی فرهنگیان استان و هشدار بە مسئولین امر

تشکل صادر کننده: بیانیه جامعە فرهنگیان شاغل و بازنشستە استان کردستان

تاریخ صدور: ۵ دی ۱۴۰۱


فرهنگیان و مردم شریف استان کردستان همانگونە کە همگان می دانیم، معلمان سالهاست بە ناکارامدی سیستم آموزش و پرورش، پولی سازی مدارس، تبعیض نسبت بە جامعە فرهنگیان، کمبود فضای آموزشی مناسب، عدم تدریس زبان مادری و موارد دیگری معترض و بە مدنی‌ترین شیوە اقدام بە اعتراض نمودەاند؛اما متاسفانە حاکمیت هموارە با نگاهی امنیتی با اعتراضات بە حق فرهنگیان برخورد نمودە است.
در دهە هشتاد لایحە رتبە‌بندی تصویب ولی متاسفانە با عدم اجرای آن، این مطالبە نیز بە مطالبات قبلی این قشر افزودە شد. لذا معلمان از پاییز ۱۴۰۰، منسجم و فراگیرتر بە اعتراضات خود ادامە دادند، بە گونە‌ایی کە حاکمیت ناچار بە اجرای لایحە رتبە‌بندی (سرهم‌بندی) هر چند بصورت بسیار ناقص شد.

متاسفانە بعد از اجرایی شدن این لایحە اداره کل آموزش و پرورش استان، با زیر سوال بردن استقلال خود در عملی بسیار تحریک آمیز؛ نابخردانە و دور از انصاف، با دستور مستقیم نهادهای امنیتی و با خوش خدمتی حراست ادارە کل و شخص سیروس قائم پناه، مبادرت بە حذف احکام رتبە بندی فعالین صنفی در سطح استان نمودە است. شایان ذکر است در چند استان دیگر نیز اقداماتی مشابە صورت گرفتە است.

ما فرهنگیان کردستان، به صادر کنندگان و عوامل این حرکت نسنجیده، غیرقانونی در این شرایط پر التهاب جامعه هشدار جدی می دهیم، همواره در مقابل ظلم و ستم ایستاده‌ایم و اینبار نیز با استفاده از تمام راهکارهای قانونی، مانند تجمع و تحصن در ادارات آموزش و پرورش و در صورت عدم پاسخ مناسب در استانداری و فرمانداریها، اعتصاب و تعطیلی کلیە مدارس، تحریم تصحیح اوراق امتحانی تا زمان رفع ظلم از همکاران محروم شدەیمان، پس دادن ساعات غیر موظفی و … در مقابل این ستم آشکار ایستاده و تا احقاق آن پا پس نخواهیم گذاشت. اما بیگمان در شرایط کنونی، بسیاری از راههای اعتراضی میدانی و قانونی ما به نفع حاکمیت نبوده و جرقە‌ای بر انبار باروت جامعە خواهد بود.لذا مسئولیت هرگونه عواقب قطع غیر قانونی رتبه‌بندی همکارانمان، متوجه تمام عوامل آن از حراست مدیر کل و مدیران نواحی اداره گرفته تا فرماندار، استاندار، شورای تامین و وزیر و … خواهد بود.

ژن، ژیان، ئازادی

منبع

تصویر بیانیه