بیانیه انجمن فرهنگیان هرسین به مناسبت آزادی مسعود نیکخواه و شعبان محمدی

معلمان شریف و آزاده، مسعودنیکخواه و شعبان محمدی

آزادی هم به شما سلام داد.

قدرت، تقابلی آشکار با « آزادی » و
« برابری» دارد، چون، قدرت و آزادی،
قدرت و برابری، قابل جمع نیستند.
وجود یکی دیگری را بر نمی تابد.

به این سبب است که، آزادیخواهان
و برابری طلبان مورد خشم قدرت اند.
و با انواع ترفند های غیر قانونی و
غیره اخلاقی سعی در سرکوب آنان
دارند و « ساخت زندان» از ابتکارات
تاریخی قدرت مداران بوده و خواهد
بود.
شما عزیزان فداکار، جز رهایی از آموزش
ایدیولوژیک و برابری نظام آموزشی
برای فرزندان این دیار ، که از انسانی ترین
کنش های صنفی در عرصه آموزش و
پرورش است دغدغه ای نداشتید،
این تحلیل « افکار عمومی » نیز هست.

اما متضرران این ایده های ناب انسانی
برخوردی همراه با خشونت با شما
داشتند، و همه‌ی تلاش خود را در
ساختن سناریویی کردند که از همان
اول « مردم آگاه » آن را مردود اعلام
کردند. مقاومت، فروتنی، راستگویی
و زندگی پاک شما این روایت قدرت را
عقیم ساخت.

شما همراه معلمان شریف و آزاده ی
سرزمین مهر و دانش، رسول بداقی،
جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی ، سوران
لطفی با استقامت خویش ثابت کردید:
معلمان، پاک و شریف و مستقل و آزاد
و رها از هر انگ سیاست زده اربابان
قدرت اند.

ما شما را می ستاییم و آزادی شما را
به، «برابری» و « آزادی » تبریک
می گوییم.

انجمن فرهنگیان هرسین

سی ام مرداد ماه ۱۴۰۱

منبع