بیانیه انجمن صنفی معلمان کوردستان( مریوان و سروآباد، سقز و زیویه، دیواندره، سنندج و کلاترزان) در رابطه با احکام صادر شده علیه فعالان صنفی فارس

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی معلمان کوردستان (مریوان و سروآباد، سقز و زیویه، دیواندره، سنندج و کلاترزان)
تاریخ صدور: ۶ آبان ۱۴۰۲

با کمال تاسف، در سایه مدیران ناآگاه و رانتی، سیستم آموزشی کشور با مسائل و مشکلات عدیدە، پیچیده، عمیق و ساختاری مواجه است. این در حالی است که گذشته آموزش و پرورش ایران پیشینه درخشانی را به ما یادآوری می‌کند، تحمیل نگاه آمرانه و دستوری و ترویج برنامه‌های ایدئولوژیک و ترویج و گسترش بندگی در سایه همان دیدگاە ایدئولوژیک، عدم برنامه‌ریزی مناسب در سایه مدیران متملق و بله‌ قربان‌گو، غیر متخصص و ناآگاه، آموزش و پرورش با پیشینه‌ی درخشان و پویا را به آموزش و پرورشی فشل و بدون برنامه‌ و ایستا تبدیل نموده است. برای رهایی از این بی برنامگی و احیای دوباره سیستم، به فعالان و دلسوزانی چون فعالان صنفی در سراسر ایران نیاز داریم اما حاکمیت بەجای اینکه حرف این فعالان را بشنود، دیدگاە و تجارب تخصصی آنان را در جهت درمان آموزش و پرورش بیمارگونه بەکار گیرد عرصه را بر فعالان صنفی تنگ نموده و با آنان به صورت قهری رفتار می‌نماید و به جای استفاده از ایده و نظرات دلسوزانه این فعالان صنفی مبلغانی با دیدگاە سنتی و بی‌بهرە از تخصص و علم روز را جایگزین نموده است. پرواضح است متولیان امروزە آموزش و پرورش با این دیدگاه، فعالان صنفی را مخل نظم و امنیت کشور می‌دانند و اینگونه بر آنان می‌تازند. با اندک شناختی – کە در دیدگاە، برنامە و عمل متولیان کنونی آموزش و پرورش هیچ نشانی از آن دیدە نمی شود – مشخص است کە مخل نظم و امنیت کشور همان مبلغان بلەقربان‌گو هستند نه فعالان دلسوز صنفی که از جان ، مال و خانوادە خود، برای پیشرفت ایرانی آباد و ترقی و پرورش دانش‌آموزان آینده‌نگر مایه می‌گذارند! باید از مسولان کشور پرسید آیا کسانی که برای فعالان صنفی بابت اتهامات ناروا و پوچ و بی اساس همچون مخل نظم و امنیت، حکم صادر می‌نمایند ذره‌ای به وجدان بیدار خود (اگر داشته باشند) رجوع نموده‌اند که چه کسانی مخل نظم و امنیت هستند؟! فعالان صنفی دلسوز یا افراد فرصت‌طلب و بله قربان‌گو؟! آیا وضعیت بحرانی آموزش و پرورش نتیجه همان برنامه‌های غلط و بدون کارشناسی مدیران رانتی و باندباز و فرصت‌طلب است که پست‌های مهم و کلیدی آموزش و پرورش را تصاحب نموده‌اند یا فعالان صنفی؟ واضح است اگر ذره‌ای درک و بینش انسانی و تخصصی داشته باشیم، باید اذعان کنیم آنکه باید حکم زندان، تعلیق، اخراج و … بگیرد همان مدیران ناکارآمد و رانتی هستند کە هر روز سوتی و آبروریزی سیستمی و فراقانونی و سلیقەای از آنان رسانەای می‌شود، نه فعالان دلسوز صفی. امیدواریم قضات به خود بیایند بە سوگند و تعهد کاری و قضایی خود رجوع کردە و بیش از این خود را تحت سیطره‌ی افراد و نهادهای امنیتی قرار ندهند و به وجدان خود رجوع نمایند و بیش از این استقلال خود را در اختیار نابخردان غیر مسئول نگذارند. با علم و آگاهی و از روی وجدان و شرفی که موقع روی کار آمدن به آن سوگند خوردەاند حکم صادر نمایند و با زندگی و آینده‌ی دیگران بازی نکنند، باشد کە در قبال خلق و خالق رستگار باشند. #انجمن_صنفی_معلمان_کوردستان احکام صادر شده برای همه‌ی فعالان صنفی از جمله #فعالان_فارس #بوشهر #کوردستان #گیلان و …  را به شدت محکوم نموده وخواهان آزادی فعالان زندانی و مختومه شدن پرونده همه فعالان صنفی در تمام نقاط ایران است. به امید آینده‌ای سرشار از شادی.

منبع

تصویر بیانیه