بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان: سیاست «یک بام و دو هوا»ی حاکمیت در کردستان در برخورد با فعالین صنفی و مدنی

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی معلمان کوردستان(سنندج و کلاترزان-سقز و زیویە-دیواندرە-مریوان و سروآباد – بیجار)

تاریخ صدور:۳ اسفند ۱۴۰۱

 سیاست “یک بام و دو هوا”ی حاکمیت در کوردستان در برخورد با فعالین صنفی و مدنی

با نگاهی گذرا بە رفتار حکومت‌های مختلف از استقرار دولت متمرکز رضاخانی گرفتە تا پهلوی دوم و جمهوری اسلامی همیشە شاهد نگاە تبعیض آمیز این نظام‌ها و دولتهای مختلف در ادوار متفاوت بودەایم و این نگاە بە وضوح در بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی وجود داشتە است کە پرداختن بە هر کدام از آنها خود پردە از ستمی مضاعف بر می‌دارد کە مرکزگرایان و پردەداران این خاک بر آنچە حاشیە می‌خوانند ناروا روا داشتەاند، کە اگر ناظری از بیرون وضعیت را بدون حب و بغض بە داوری بنشیند گمان می‌کند نوعی مسابقە بین مدیران استانی در حوزەهای مختلف وجود داشتە و دارد تا کدام یک بیشتر در آزار مردم بکوشد و گوی سبقت را از دیگران برباید شاید در ترقی و کسب کرسی‌ای پوسیدە و جلب نگاە مرکز گرایان بە کارش آید!

این نگاە جزیرەای و امنیتی کردن فضا گویا بە قیمت شکاف بین ملیت‌های ایرانی و زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی هم باشد می‌ارزد، بر پایە همین نگاە است کە در تهران و سایر استانهای کشور فعالین صنفی و مدنی یا آزاد شدەاند و یا در شرف آزادی هستند و مشمول آنچە عفو خواندە می‌شود قرار گرفتەاند اما همکاران ما در کانون صنفی معلمان بیجار، جناب #سید_محمدکریم_زمانی از معلمان خوشنام و بازنشستە این شهرستان بە ١٦سال زندان، شلاق و ٢ ماە مستخدمی در پایگاە بسیج محکوم می‌شود.

#محمدعلی_عربی عضو کانون بعد از آزادی پروندە باز دارند.

#زیبا_قلیچ_خانی، فعال مدنی و کارمند شرکت گاز بیجار با یورش شبانە بە منزلش و ضرب و شتم همسر وی و خشونت کلامی با کودکانش زندانی می‌شود و اکنون با وثیقە یک میلیاردی منتظر حکم دادگاست. ایشان هنگامی کە با خانم لیلا عباسی و خانم کاوندی در زندان سنندج بودند مادرش را از دست داد و بر اثر فشارهای واردە بر خانوادەاش خود نیز دچار سکتە قلبی شدند. #لیلا_عباسی دبیر بازنشستە، هنرمند و کاتب متون اسلامی و ملی ساعت ٣بامداد نهم شهریور بە منزلش یورش می‌برند و بازداشتش می‌کنند کە با وثیقە یک میلیاردی پروندە در دست رسیدگی می‌باشد.

خانم #نرگس_کوماسیان، هنر آموز هنرستان کار و دانش اندیشە بیجار و کارشناس ارشد گرافیک بە اتهام ترغیب دانش آموزان بە کتابخوانی و معرفی کتاب‌هایی کە در این نظام مجوز انتشار گرفتە بەدادسرا فراخواندەشدە کە با وثیقە پانصد میلیونی آزاد هستند.

آقای #محمد_فرزان، از دبیران محبوب و خوش نام ناحیە٢ سنندج، اهل بیجار همچنان در بازداشت بسر می‌برند.

آقای #جعفر_ولدخانی، معلم بازنشستە و فعال حوزە هنر تاتر با سابقە حضور در جبهە پس از سە هفتە بازداشت اکنون در انتظار دادگاە صدور حکم است.

سوال‌هایی کە اذهان بسیاری را درگیر خود کردە این است، فشار و ظلم مضاعف بر فعالین صنفی در کردستان و علی الخصوص بیجار برای چیست؟ آیا کسانی کە مسئولین استان و شهرستانند دست باز و اختیار تام دارند برای برخورد با فعالین این خطە؟ اینان دارند انتقام چە گناە ناکردەای از بیجار می‌گیرند کە اینچنین فعالین این شهر را مورد هجمەهای فراقانونی خود قرار دادەاند؟!

انجمن صنفی معلمان کوردستان، ضمن حمایت از فعالیت‌های مدنی و قانونی همکاران خود در بیجار گروس برخوردهای ظالمانە با فرهنگیان و جامعە مدنی در کردستان و بیجار را بشدت محکوم می‌‌کند و خواستار آزادی همکار دربندمان #محمد_فرزان و مختومە شدن پروندە سایر معلمان در این شهرستان هستیم و بە جد از مسئولان می‌خواهیم بە سیاست کج و معوج ” یک بام و دو هوا” در کوردستان و خصوصا شهرستان بیجار خاتمە دهند.

انجمن صنفی معلمان کوردستان(سنندج و کلاترزان-سقز و زیویە-دیواندرە-مریوان و سروآباد – بیجار)
٣ اسفندماە ١٤٠١

منبع

تصویر بیانیه