بیانیه‌ انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه) در رابطه با مرگ دلخراش همکار دلسوزمان سرکار خانم بهاره خشنودی

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه)

تاریخ صدور: ۶ مرداد ۱۴۰۲

بیانیه‌ی انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه) در رابطه با مرگ دلخراش همکار دلسوزمان سرکار خانم #بهاره_خشنودی

به‌نام خداوند جان وخرد

بدین‌وسیله #انجمن_صنفی_معلمان_کردستان_(سقز_و_زیویە)، ضایعە دلخراش فوت همکارمان خانم بهارە خشنودی را بە جامعە معلمی، دانش آموزان و بالأخص خانوادە آن مرحوم تسلیت عرض می‌کند. بدون شک مرگ دلخراش این بانوی فداکار و معلم دلسوز زخم بزرگ دیگری است بر پیکر زخم‌خوردە دستگاە آموزش و پرورش این دیار. زخمی کە بر سر مزارش تلاش شد تا آن‌ را از جنس قضا و قدر و دعوت حق در ایام خاصی بنامند اما مرگ دلخراش این معلمِ نامی، نشان از مرگی دیگر بود. مرگی کە ریشە در پوسیدگی مدیریت شهری، در بە ظاهر امن‌ترین نقطە این شهر داشت. مکانی کە علی‌رغم هشدار جامعە معلمی شهرستان سقز در خرداد ۱۴۰۱ در قالب فیلم و عکس از درختان پوسیدە و خطر آفرین در گروە و فضای مجازی کە اکثر قریب بە اتفاق مسئولین شهر در آن حضور داشتە و این هشدار و نهیب دلسوزانە را دیدە بودند، اما چشم بر آن بستند!

مرگ این همکار فرهنگی چون تمام لحظات معلمیش مملو از درس بود، درسی از جنس تذکر و تدبر برای شاگردانی کم برخوردار از درایت و ذکاوت کە دست رابطەمداری، امروز آنها را بر کرسی‌های مدیریتی نشاندە و از برکات مدیریت ناکارآمد آنها اکنون حتی زیر سایە درختان پارک شهرمان نیز امن نیست چە رسد بە زیر سقف کلاس‌های فرسودە و تخریبی مدارس شهر!

 انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویە )، انتظار دارد فریادهای چندین‌سالە و مطالبە‌گرانە نهادهای مدنی در جهت استقرار مدیریت شایستە‌سالار و مسئولیت‌پذیر از جملە مدیریت شهری، از سوی حاکمیت شنیدە شود و بیش از این تخصص فدای تعهدی ریاساز نگردد، تا زمینە برای فراهم آمدن زندگی توأم با آرامش و عدالت اجتماعی برای شهروندان فراهم آید.

در پایان بار دیگر بە نام انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویە) مراتب تأثر و تسلیت خود را از مرگ همکارمان خانم بهارە خشنودی ابراز داشتە و خواهان آنیم قصور و سهل‌انگاری‌های احتمالی افراد مرتبط مورد بررسی و  پیگیری جدی دستگاه قضا قرار گیرد تا راە بر تکرار فجایعی از این دست گرفتە شود.

انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویە)
٦ مردادماه ١٤٠٢

منبع

تصویر بیانیه