بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه) پیرامون اقدامات اخیر اداره کل آ.پ استان و ادارات تابعه

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه)

تاریخ صدور: ۱۰ دی ۱۴۰۱


بە نام خداوندجان و خرد

#تهدید_و_پروندەسازی_برای_معلمان_خط_قرمز_ماست

تنش آفرینی در دستگاە آموزش و پرورش کردستان بە طور عام و شهرستان سقز و زیویە بە طور خاص از سوی مدیرکل آموزش و پرورش و تیم امنیتی همراە ایشان تحت نام کارشناسان حراست و مدیران شهرستان‌ها جای تامل جدی است. نمود این تنش آفرینی در بازداشت‌های فلەای معلمان در سقز، سنندج، مریوان و دیواندرە عینیت پیدا کرد و با پروندە‌سازی برای تعداد زیادی از همکاران فعال صنفی و ارجاع آنان بە هیئت تخلفات اداری ادامە و با درج جریمە غیبت در فیش حقوقی آبان ماه صدها معلم و حذف رتبە‌بندی برای دەها معلم دلسوز آموزش و پرورش فرزندان کردستان در فیش حقوق آذرماه و تهدید آنها بە اخراج و تبعید، بە اوج خود رسید.
سوال افکار عمومی این است کە هدف حلقە مدیریت انتصابی در کردستان از این رویە‌ی زنجیروار غیرقانونی سرکوب چیست؟!

فعالین صنفی زیر لوای انجمن صنفی معلمان کردستان چە اهدافی دارند کە این حلقە محفلی و جناحی را بە وحشت انداختە کە بدون توجە بە مصالح جامعە و حتی نظامی کە سنگ آن را بە سینە می‌زنند بە غیرقانونی‌ترین شیوە اقدام بە تنش آفرینی در دستگاە آموزش و پرورش کردستان، خصوصاً شهرستان سقز و زیویە نمودە است.
چە قدرت در سایەای پشت این باند محفلی، سیاسی و غیر آموزش و پرورشی است کە بی پروا قانون رتبەبندی مصوب همین حاکمیت را بە سخرە گرفتە و زیر پا می‌گذارد؟
مگر مطالبە اصول زیر پا گذاشتە ۳۰،۲۷،۲٦،۱٥قانون اساسی و خواست عدالت آموزشی و تامین بستر آموزشی شایستە، برای فرزندان این سرزمین و شایستە‌سالاری در سپردن مدیریت‌ها بە عنوان اهداف عملکردی انجمن صنفی معلمان کردستان در تضاد با قانون است یا در مخالفت با عدم شایستگی مدیریتی این حلقە و عملکرد ویرانگرشان در دستگاە آموزش و پرورش کردستان؟!

افکار عمومی جامعە در کردستان بە خوبی ماهیت این باند مدیریتی جناحی و سیاسی حاکم بر دستگاە در کردستان را شناختە و می‌داند هدف این باند از ضدیت با ماهیت حقوقی انجمن صنفی معلمان کردستان و فعالین صنفی عضو این انجمن چیزی نیست جز پردە‌پوش کردن و استتار مدیریت شکست‌خوردە و ویرانگر آنها در این دستگاە سرنوشت‌ساز.

تشریح نقش و جایگاە معلم در اسلام و جامعە و عملکرد حق‌طلبانە فعالین صنفی معلمان در سقز بر پایە آموزش عدالت خواهی و پرسشگری در میان دانش‌آموزان، از سوی عموم جامعه و افراد شاخصی نظیر حاج ماموستا صابر خدامرادی در خطبەهای نماز جمعە نهم دی ماە ١٤٠١ شهرستان سقز بە نمایندگی از سوی افکار عمومی شهروندان در این شهر، اتمام حجتی بر پایە واقعیات عینی، با مدیران منتصب حاکمیت در دستگاە آموزش و پرورش سقز و کردستان است.

#انجمن_صنفی_معلمان_کردستان (سقز و زیویە) ضمن تقدیر و پاسداشت حمایت‌های بی‌دریغ جامعە شهرستان سقز و حاج ماموستا صابر خدامرادی و تاکید بر عدم پذیرش “پرونده‌سازی و تهدید معلمان بە عنوان خط قرمز جامعە” از سوی ایشان و دیگر شهروندان حامی معلمان، اعلام می‌داریم بر پایە اهداف قانونی انجمن صنفی معلمان کردستان تا تحقق آنها کە همانا:

– تامین آموزش و پرورش رایگان

– نوسازی بافت تخریبی مدارس فرسودە

– جبران کمبود شدید نیروی آموزشی با اختصاص سهمیە بە دانش آموزان کردستان برای جذب در دانشگاە فرهنگیان

– برداشتن فشار معیشتی ناشی از ناکارآمدی مدیریت اقتصادی در جامعە بر زندگی معلمان شاغل و بازنشستە با اجرایی شدن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون رتبەبندی

– پایان دادن بە ممانعت‌های غیر قانونی دستگاەهای امنیتی در مقابل فعالیت رسمی و آشکار انجمن صنفی معلمان کردستان بر پایە اصل ۲٦ قانون اساسی

– پایان دادن بە رویەی مدیریت انتصابی و سپردن سکان کشتی مدیریت آموزش و پرورش بە مدیران انتخابی معلمان
است؛ ایستادەایم و مرعوب تهدیدات غیر قانونی این باند محفلی و جناحی نخواهیم شد و بە آنان هشدار می‌دهیم، ارتقا شغلی خود را در گرو سرکوب فعالیت‌های قانونی انجمن صنفی معلمان کردستان و فعالین صنفی قرار ندهند.
در پایان، این انجمن پرونده‌سازی جدید و انتساب اتهام واهی تحت عنوان “اخلال در نظم و آسایش عمومی” برای احدی از همکاران بازنشسته‌ی شهرستان سقز علی‌رغم نظر بازپرس محترم پرونده را محکوم و در برابر آن سکوت نخواهد کرد.

انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویە)
۱۰دی‌ماه ۱٤۰۱

منبع

تصویر بیانیه