بیانیه انجمن صنفی معلمان سنندج و کلاترزان در ارتباط با روز جهانی کارگر

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی معلمان سنندج و کلاترزان

تاریخ صدور:۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

در آستانه بزرگداشت و برگزاری مراسم اول ما می روز جهانی کارگر هستیم. اهیمت روز جهانی کارگر نه تنها به واسطه یادکردن از تاریخ مبارزات طبقاتی، احترام و پاس داشتن طبقه زحمت‌کش و استثمار شده کارگران می‌باشد بلکه در متحدکردن صفوف و تجدید میثاق همه اقشار ستم دیده و مزدبگیر در سرتاسر جهان علیه هرگونه ظلم و حق‌کشی ‌و تبعیض ناروا علیە طبقات پایین می باشد.

جنبش کارگری با تمسک به ایده‌ها و تئوری‌های ضد بهره‌کشی طبقات حاکم در جوامع مختلف و با دعوت کارگران جهان علیه حا‌کمیت نظام سرمایه بر مقدرات مردم دنیا شکل گرفت و با مبازرات تشکیلاتی در هیئت اتحادیه‌ها ‌و سندیکاها توانسته تا به امروز اثرات شگرفی در رفع نابرابری های اجتماعی ایجاد کند. امروز همه اقشار و طبقات ستم کشیده جامعه از معلمان، پرستاران و دانشجویان و… خود را درکنار کارگران به پاسخ در برابر این ماموریت و مسئولیت تاریخی می بینند.

جنبش صنفی معلمان در طول دو دهه فعالیت و مبارزه برای تحقق خواسته‌های خود و همچنین رفع تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی از هیچ تلاشی فروگذار نبوده و اوج این تلاش ها برگزاری بیش از ۱۲ تجمع پرشور طی ۶ ماه در سرتاسر کشور در سال ۱۴۰۰ بود. بدون تردید بخشی بزرگی از مطالبات کارگران جامعه جزو خواسته های صنفی و البته مشترک هر دو قشر زحمت‌کش می باشد و این اهداف مشترک باعث تشریک مساعی هر دوی این جنبش‌ها برای بهبود اوضاع و تحقق خواسته‌هایشان شده است.

انجمن صنفی کردستان (سنندج – کلاترزان) ضمن تبریک این روز بزرگ به همه کارگران جهان بویژه طبقه زحمت‌کش و به استضعاف کشیده کارگران ایران همه مردم را به حمایت از مطالبات بحق آنان دعوت و خواهان رفع مشکلات و موانع آنها در محیط کار، حذف قراردادهای موقت و ارتقاء سطح معیشت این طبقە تاثیرگذار بە بالای خط فقر می باشد.

انجمن صنفی معلمان کردستان
سنندج – کلاترزان

منبع

تصویر بیانیه