بیانیه‌ انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه در حمایت از تجمع ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۱

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه

تاریخ صدور: ۱۰ تیر ۱۴۰۱

به نام خداوند جان و خرد

مطالبه گران و پیشکسوتان ارجمند به استحضار می‌رساند، با توجه به تلنبار و بایگانی شدن مطالبات برحق و قانونی فراوان اقشار مختلف جامعه و بویژه مطالبات پیشکسوتان از جمله:
منزلت اجتماعی، افزایش حقوق متناسب با تورّم موجود، همسان‌سازی دائمی حقوق بازنشستگان، بیمه‌ی کارآمد و …..
که متأسفانه فراموش شدن این اقشار توسط سازمانهای مسئول و از طرفی افزایش نامتناسب ۱۰ درصدی با تورم چندین برابری، معادله‌ای غیر منطقی و ظالمانه برای حقوق‌بگیران کشور بخصوص بازنشستگان رقم زده است که هم‌اکنون با این اوضاع گرانی و هرج و مرج اقتصادی قابل قبول و قابل تحمل نمی‌باشد.

لذا انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه ضمن حمایت و شرکت در تجمع و حضورمیدانی
۱۴ تیر ماه ۱۴۰۱،
ساعت ۱۰ صبح
از تمامی کنشگران و مطالبه گران بویژه پیشکسوتان ستمدیده، درخواست می کند که مسئولانه و مجدّانه با حضور حداکثری خود در مکان‌های مشخص شده، خواسته های قانونی خود را فریاد زده و یکبار دیگر پیگیری مطالبات قانونی را از مسئولین درخواست نمایند.

انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و باز نشسته کرمانشاه

منبع

تصویر بیانیه