بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته اسلام‌آبادغرب، در خصوص وضعیت وخیم جسمانی جعفر ابراهیمی


تشکل صادر کننده: بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته اسلام‌آبادغرب

تاریخ صدور: ۱۵ شهریور ۱۴۰۲

بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته اسلام‌آبادغرب، در خصوص وضعیت وخیم جسمانی #جعفر_ابراهیمی

استوار مقاوم، باصلابت و سربلند در پشت میله‌های زندان، چشم امیدی دارد به آنسوی میله‌ها، آنجا که انوار خورشید شفق در تلالو و رقصان بر دستان باد می‌پیچد در تاریکی محبس

در مورد جعفر ابراهیمی می‌گوییم او که بهای عدالت‌طلبی خویش و حمایت از کودکان کار و آموزش رایگان را آزاده‌اندیشانه در حصار تاریکی طی می‌نماید.
او رنجور و بیمار در خطر تاری‌دید و بیماری ساعات و روزها را می‌سپارد و به امید اجرای عدالت، به امید رفع تحقیرها و تبعیض‌ها و نابرابری‌ها.
با کدامین منطق و در کدامین مخیله این مطلب و اصل اساسی انسانیت می‌گنجد که انسان در شرف بیماری و مرگ را راهی بسوی درمان و نجات نیست؛ مگر نه آرمان‌های دینی و انسانی ارزشی نیست غیر از برای خدمت و نجات بشریت از مصیبت و درد و رنج، و راهی بسوی آزادی رهایی وسعادت.

ما به‌عنوان جزیی از این ملت آزاده اندیش و‌ متکی بر قوانین جزایی و قضایی و اجرای اصل عدالت راستین‌خواهان، توجه جدی نسبت به سلامت روحی و جسمی جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی بوده و حمایت قاطعانه خویش را از ایشان در امر اجرای عدالت حقیقی بر طبق قانون و انصاف و خارج از هرگونه توجیهات غیرواقعی خواهانیم.

انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته اسلام‌آبادغرب
پانزدهم شهریور ماه یک هزار چهارصدودو

منبع

تصویر بیانیه