بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان اسلام‌آباد غرب در حمایت از تجمع فرهنگیان مریوان

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی فرهنگیان اسلام‌آباد غرب

تاریخ صدور: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

به نام یزدان پاک، هستی بخشی که عالم بازیچه ی سرپنجه ی تدبیر اوست.

مدرسه، مدرسه ی ایران است
کلاس مريوان
زنگ اول
تدریس جودی و رادی و خواستن
معلمان کاکه سوران است و مسعود
سوران سوار بر توسن سپید امید
می آید از آنسوی رودهای خروشان
همراه و همنوا
با یار دیرین خویش
مسعود، آن یار همیشگی
تا رسیدن به ساحل مقصود
درب کلاس باز شد
سوران آمد
مسعود آمد
معلمان دیروز و امروز و فردا
این بار
دانش آموزان کلاس
معلمان مریوانند
مردان و راد زنان مریوان
بچه ها
بر پا
همه بر پا شدند
حضور و غیاب
همه حاضر
امروز
دوشنبه‌
درس این زنگ
زندگی بر مدار قانون
نه نه
زندگی بر مدار نفی قانون شکنان
و…..

معلمان و فرهنگیان و همکاران مریوان، بر شهامت و شجاعت و نجابت و شرافت و صلابت شما هزاران درود.
براستی با حضور خود، حماسه ای آفریدید، که بر تارک حق طلبی و عدالت خواهی و عدالت طلبی این بوم و بر جاودانه خواهد درخشید، و الگویی درخشان شدید برای تمام همکاران فرهیخته فرهنگی در سراسر میهن.
فرهنگیان اسلام آباد غرب، ضمن حمایت قاطع خویش از تجمع پرشور فرهنگیان مریوان، که منطبق بر اصل قانون خواهی و حرکت بر مدار قانون اساسی، قانون مورد پذیرش تمام نهادهای حکومتی، مدنی، قضایی و امنیتی، اجتماعی و سیاسی و… و تمام آحاد ملت از هر طیف و صنف، قشر و گروه، هر آیین و مذهب و هر نژاد و قبیله…. است. هر گونه بر خورد خشونت آمیز و امنیتی را محکوم نموده و خواستار آزادی و رفع حبس و احضار و مزاحمت های امنیتی و قضایی با اعضای تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور می باشند.
و هم‌نوا با خواسته فرهنگیان مریوان خواهان آزادی بی قید و شرط آقایان اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه بوده و در این رابطه این دو معلم تلاشگر و قانون خواه را نماینده مطالبات بحق تمام فرهنگیان، دانش آموزان و اولیا گرامی سراسر میهن اسلامیمان می دانیم.

انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب

منبع

تصویر بیانیه