بیانیه اعتراضی کانون صنفی فرهنگیان گیلان به مناسبت اتهامات انتسابی هیئت تخلفات اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان علیه معلم جوان کنش‌گر صنفی آقای حسن نظریان

تشکل صادر کننده: کانون صنفی فرهنگیان گیلان

تاریخ صدور: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

بیانیه اعتراضی کانون صنفی فرهنگیان گیلان به مناسبت اتهامات انتسابی هیئت تخلفات اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان علیه معلم جوان کنش‌گر صنفی آقای #حسن_نظریان.

هیئت تخلفات اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان این بار با انتساب اتهاماتی واهی به کنش‌گر صنفی معلم جوان آقای حسن نظریان بازوی نیروهایی شده که در پی محدودیت و ایذای کنش‌گرانِ صنفی هستند.
اینان یا نمی دانند عملکردشان به ضرر کل جامعه از جمله خودشان است یا می دانند ولی برای حفظ پُست و گذران زندگی وجدان شان را زیر پا می گذارند و چنین می کنند.

از زیر مجموعه وزیری که یا قانون اساسی حکومت مطبوع خود را نخوانده و با مواد آن  ( اصل سی ام : دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد. ) آشنایی ندارد یا می شناسد ولی چون تفکر بازاری دارد و چون در موضع قدرت است به راحتی حقوق میلیون ها نفر از فرزندان قشرهای محروم جامعه را نادیده می گیرد و بی پروا امکان برخورداری مناسب از تحصیل را با خرید اتومبیل مقایسه می کند، انتظاری بیش از این می شود داشت ؟

معلمان فعال صنفی از آگاه ترین و دل سوز ترین مردمان جامعه هستند ، از جان و مال برای بهبود شرایط کار و زندگی ، بهبود اوضاع آموزش و پرورش کشور مایه می گذارند. آرزوی ایرانی بهتر و جهانی بهتر دارند و برای دست یابی به آن می کوشند.
از این که می بینند بسیاری از فرزندان جامعه به دلیل فقر خانواده ها یا به مدرسه نمی روند و شده اند کودکان کار و یا از امکانات مناسب تحصیلی محرومند رنج می برند و نمی توانند آرام بگیرند.
معلمان حرف می زنند و می نویسند. گفته ها و نوشته هایی که این روزها تیتر بسیاری از روزنامه های کشور است اما مقامات امنیتی به کمک قوه قضاییه و هیئت تخلفات ادارات برای همین گفته ها و نوشته ها، همین معلمان دلسوخته دردمند را زندانی ، اخراج ، بازنشسته اجباری پیش از موعد ، کسر گروه ، انفصال موقت از خدمت… می کنند.

کانون صنفی فرهنگیان گیلان به اتهامات انتسابی به آقای حسن نظریان و دیگر معلمان کنش‌گر صنفی معترض است و به مقامات هشدار می دهد که برف ها آب شده اند و سرهای تان نمایان است به هوش آیید و بیش از این خود را آلوده نابسامانی های کشور نکنید.

کانون صنفی فرهنگیان گیلان

منبع

تصویر بیانیه