بیانیه‌ی انجمن صنفی معلمان کردستان در رابطه با صدور حکم بازنشستگی اجباری همراه با تقلیل دو گروه خانم شیلان یوسفی و حکم اخراج خانم شیوا عاملی‌راد

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی معلمان کوردستان (سقز و زیویه، دیواندره، سنندج و کلاترزان، مریوان و سروآباد)

تاریخ صدور: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲


بیانیه‌ی انجمن صنفی معلمان کوردستان (سقز و زیویه، دیواندره، سنندج و کلاترزان، مریوان و سروآباد) در رابطه با صدور حکم بازنشستگی اجباری همراه با تقلیل دو گروه خانم #شیلان_یوسفی و حکم اخراج خانم #شیوا_عاملی‌راد

   بی‌شک بازخورد عملکرد و احکام صادرە از سوی هیأت تخلفات اداری و حراست نزد افکار عمومی جامعە خصوصاً قشر فرهنگی چیزی نیست جز ضدیت این نهادها با پیشرفت علم و توسعه در دستگاە آموزش و پرورش کشور و بالاخص آموزش و پرورش کوردستان. رویکرد در پیش گرفتە‌ی این نهادها نشان از عمق کینە‌ورزی مسئولان آنها با معلمان عدالتخواە، پرسشگر و منتقد و چە بسا نوعی انتقام از جامعە معلمی است.
   اخراج فله‌ای، انفصال از خدمت، تبعید و بازنشستگی اجباری معلمان از دوره‌های گذشته تا بە امروز نه تنها به ارتقا و اعتلای مدرسه کمکی نکرده، بلکه شدیدترین آسیب‌ها را بر بدنە‌ی بیمار و رنجور آموزش و پرورش وارد آوردە است کە نتایج ویرانگر آن هر روز نمایان‌تر می‌‌شود و سرنوشت جامعە را بە شدت تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
   بە راستی چه ویرانگرند اندیشه‌هایی کە می‌خواهند با اخراج، انفصال از خدمت، تبعید و بازنشستگی اجباری معلمانِ راستین و یکدست و تک‌بعدی کردن بستر آموزش، نسل آیندە را با افکار پوسیدە خود همسو کنند!! مروجان خشونت و ارعاب در دستگاە آموزش و پرورش باید بە عواقب عملکرد نابخردانە و زورمدارانە خود در نهاد مقدسی کە رسالت پرورش آیندەسازان کشور را بە عهدە دارد، بیندیشند و آگاە باشند کە هیچ مانع و محافظی نمی‌تواند آنها را از عواقب اقدامات وقیح و خرابکارانه‌شان محفوظ بدارد.
   آنانکه فکر می‌کنند با جایگزین نمودن مبلغان به جای معلمان دلسوز و عاشق دانش‌آموزان خواهند توانست کمبود نیروهای آموزشی متخصص و حرفەای دستگاە آموزش و پرورش را جبران کنند سخت در اشتباهند و با این کار خود زمینە دین‌گریزی بیش از پیش جوانان را فراهم خواهند آورد چرا کە نمی‌توانند با تحمیل آموزه‌های قرون وسطایی بە جنگ دنیای مدرن و الکترونیک نسل امروز بروند و بازندە حتمی میدان خواهند بود.

   اکنون پرسش اساسی اینست کە: اتخاذ چنین تصمیماتی و انجام چنین رفتارهایی در حق معلمانی که از جان، مال، آسایش و آرامش خود و خانواده‌هایشان برای ارتقاء آموزش و پرورش و بهبود وضعیت تحصیلی و تربیتی فرزندان محروم جامعه گذشتەاند، با چە مبنا و معیار انسانی، اخلاقی، قانونی و انضباطی سازگار است؟؟ آیا جز گزارشات مغرضانە و پروندەسازی عدەای افراد بی‌مقدار و کینەتوز دلیل و مدرک دیگری برای بازی کردن با سرنوشت چنین معلمانی وجود دارد؟؟ مسولان حراست و هیأت‌های تخلفات اداری اگر لحظەای به وجدان خود رجوع کنند (اگر وجدان بیداری برای آنان باقی مانده باشد) و یا اندک تعهدی بە قانون داشتە باشند هرگز اینگونە موجبات تضیع حقوق معلمان دلسوز را فراهم نمی‌کنند و امنیت شغلی آنان را به مخاطره نمی‌اندازند. اینان گویا هنوز بە این قناعت نرسیدەاند کە دیگر این سناریوسازی‌ها و ماجراجویی‌ها نزد جامعە معلمی و افکار عمومی کوچکترین ارزش و اعتباری ندارد و تاثیری در روند مطالبەگری معلمان ایجاد نمی‌کند.

#انجمن_صنفی_معلمان_کوردستان ضمن محکوم نمودن صدور حکم بازنشستگی اجباری همراه با تقلیل دو گروه برای معلم دلسوز، فداکار و حق‌طلب سرکارخانم #شیلان_یوسفی و همچنین حکم اخراج خانم #شیوا_عاملی‌راد از توانمندترین، صادق‌ترین و خوشنام‌ترین معلمان و فعالان صنفی کشور را نماد بارز بی‌عدالتی در حق آنها و جامعە معلمی و دانش‌آموزی دانستە و از هیأت‌ تخلفات اداری آموزش و پررش استان کوردستان و مسئولان حراست انتظار دارد با رهانیدن خود از این رسوایی، در حکم صادر شده تجدید نظر نموده و نسبت به لغو آن اقدام نمایند چرا کە این بزرگواران جز مطالبە عدالت آموزشی و خواستەهای مشروع صنفی خواستە دیگری نداشتەاند و عملکرد و نحوە مطالبە آنان کاملا در چارچوب قانون اساسی بودە است.

   بە نام انجمن صنفی معلمان کوردستان اعلام می‌داریم در صورت بی‌توجهی به خواسته‌ی فرهنگیان و عدم لغو احکام مذکور، این انجمن از تمام پتانسیل‌ خود جهت دفاع از حقوق همکارانی همچون خانم یوسفی، خانم عاملی‌راد و … استفاده خواهد کرد.

انجمن صنفی معلمان کوردستان (سقز و زیویه، دیواندره، سنندج و کلاترزان، مریوان و سروآباد)
٢٩ شهریورماه ١٤٠٢

منبع
تصویر بیانیه